نویسنده = مینا مساعد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی

دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 117-140

مهری مساعد؛ مینا مساعد