زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار

نوع مقاله: علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
شاعران شیوه‌های گوناگونی را برای خلق مضامین تازه و عمیق و آرایش سخن به کار گرفته‌اند و نقادان سخن بر هر کدام از این شیوه‌های ابداع و آرایش کلام نامی نهاده‌اند؛ اما یک نوع هنری، شیرین و پرکاربرد از ترفندهای ادبی که سابقه‌ای به قدمت خود ادبیات دارد و از آغاز و در شعر رودکی نیز دیده می‌شود، کمتر مورد توجه سخن‌شناسان قرار گرفته است. این شیوه به کارگیری حروف الفبا در خلق مضامین به شیوه‌ای هنری، زیبا و شورانگیز است. عطار از کسانی است که با بهره‌مندی از جادوی هنر بر کالبد حروف الفبا دمیده و به آن‌ها جانی تازه بخشیده است. در این نوشتار بر آنیم تا چگونگی به کارگیری حروف الفبا برای خلق مضامین را در آثار عطار تبیین کنیم و به ابداعاتی که عطار در این شیوه بدان دست یازیده است اشاره نماییم. در این مجال ضمن بیان مفاهیم خلق شده، زیبایی‌ها و کاربرد هنری حروف الفبا نیز ارایه خواهد شد. روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی بوده و از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و الکترونیکی صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها