تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده
به جز خود انقلاب و فراز و فرودهایش، چه پیش و چه پس از پیروزی هیچ حادثه دیگری به اندازه دفاع مقدس، در تاریخ انقلاب اسلامی، مهم و پراهمیت نبوده است. دفاع مقدس بزرگترین افتخار ملی دوران معاصر ایران است که می‌بایست به عنوان الگوی حماسی، دینی و پایداری ایران اسلامی در اذهان و باورهای نسل حاضر و آتی بدون تحریف زنده بماند تا ارزش‌های آن ماندگار و فراگیر شود. ترویج و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از طریق به تصویر کشیدن و روایت فداکاری‌های جانبازان و ایثارگرانی که با خون خود واژة ایثار را معنایی تازه بخشیدند، یکی از اهداف ادبیات دفاع مقدس است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اندیشه و ساختار در داستان‌های برگزیده از داستان نویسان دفاع مقدس می‌باشد. برای نیل به این هدف مروری کوتاه بر سبک‌شناسی و مکتب‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس خواهد شد تا نقش و جایگاه هنر داستان‌نویسی در منظومه هنر این مرز و بوم تبیین گردد. سپس با بررسی ساختار داستان‌های برگزیده، به چگونگی پیوند ساختار با درون‌مایة آن‌ها خواهیم پرداخت و ارتباط و توازن آن‌ها را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها