بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اراک دانشجوی دکتری

2 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 مدیر مسوول

چکیده

چکیده:توجه به فرم و برجسته کردن آن و شیوه ی روایت متفاوت، یکی از وجوه ممیزه ی داستان های پسامدرن با داستان های ماقبل آن به شمار می رود.با به وجود آمدن نقد و نظریات جدید و خدشه دار شدن مفهوم واقعیت، نویسندگان با بهره گیری از فرم و شکل های نامتعارف دنیایی متشکل از نظام ها و ساختارهای نا منسجم و تکه تکه را در داستان های شان نشان دادند که نظم چندانی ندارد و با تعمد از تن دادن به یکپارچگی و حدت سرباز می زند. از آنجایی که شکل بیان و فرم پست مدرنیستی یکی از شگردهای پیشبرد طرح و پیرنگ در داستان است این مقاله سعی نموده تا شگردهای زیبایی شناسانه پست مدرنیستی که پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود» را توسعه و گسترش می دهد، بررسی و تحلیل نماید. استفاده از شگردهای پست مدرنیستی چون تحریف و گسست زمان و مکان، بینامتنیت آیرونیک، اشکال نوشتاری و تصویری نامتعارف و نقض مرزهای تاریخ و خیال پردازی در گسترش و پیشبرد داستان نقش داشته و تعریف جدیدی از پیرنگ ارائه کرده اند.

کلیدواژه‌ها