دوره و شماره: دوره 5، شماره 21، پاییز 1393، صفحه 1-186 

علمی پژوهشی

1. جلوه‌های تشبیه و تمثیل در شعر نجیب کاشانی

صفحه 1-26

سعید خیرخواه


2. شکل‌شناسی تضمین‌های فارسی

صفحه 49-67

حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو؛ احمدرضا کیخای فرزانه؛ محسن تاج آباد


3. سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج

صفحه 97-125

محمدرضا قاری؛ اعظم نیک آبادی؛ اشرف روشندل روشندل


5. هنجارگریزی در شعر شاملو

صفحه 151-186

تاج الدین خندان؛ عبدالحسین فرزاد