دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 1-268 
6. مهر و باورهایی از آن در ژرف‌ساخت استعاره‌های خاقانی

صفحه 141-162

محمد صادق تفضلی؛ محمدتقی گودرزی


7. بررسی بن‌مایه‌های زیبایی‌شناسی هنر و ادبیات

صفحه 163-181

منیر عسگرنژاد؛ محمدعلی گذشتی


10. نقاب و تأثیر آن در ساخت فضای شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی

صفحه 239-268

علی اکبر کمالی نهاد؛ زهرا بشیری