دوره و شماره: دوره 4، شماره 18، اسفند 1392، صفحه 1-144 

علمی پژوهشی

1. بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل

صفحه 1-22

علیرضا شهرکی؛ بهروز رومیانی؛ سید حسن شهرستانی؛ عباس محمدی


4. هنجارگریزی معنایی در شعر قیصر امین‌پور

صفحه 53-72

پریسا خویشتن دار؛ محمدحسین محمدی؛ رضا صادقی شهپر؛ الهه مهدی نژاد