دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، تابستان 1394، صفحه 1-160