دوره و شماره: دوره 11، شماره 45، پاییز 1399 

علمی پژوهشی

1. نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو

صفحه 9-34

هادی حیدری نیا؛ عالیه مهرابی