دوره و شماره: دوره 11، شماره 46، اسفند 1399، صفحه 1-241 
2. تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا

صفحه 33-55

رقیه پورمقدم چوکامی؛ رضا حیدری نوری؛ رضا فهیمی


5. کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی

صفحه 105-138

ثریا آذربراء؛ ثورالله نوروزی داودخانی؛ محمدرضا شاد منامن؛ رضا مصطفوی سبزواری


7. «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی»

صفحه 165-184

معصومه حبیبوند(نویسنده مسِئول)؛ محمدصادق تفضلی


9. تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی

صفحه 219-241

سمیه عبدالهی نجات؛ محمدرضا زمان احمدی؛ عبدالرضا مدرس زاده