دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 1-258 

علمی پژوهشی

1. بررسی خوانش بوطیقایی اشعار حافظ بر اساس اصول هرمنوتیک .

صفحه 9-36

صالح کاکویی؛ حسام ضیایی؛ مهرعلی یزدانپناه


2. واکاوی ویژگی‌های صور خیال و عاطفه در شعرهای میرزادۀ عشقی

صفحه 37-77

سلیمه ترکی نژاد؛ مسعود اکبری زاده؛ مصطفی سالاری


4. بررسی نمودهای مبتنی بر وحدت در مثنوی

صفحه 107-126

صدیقه هاشمی؛ محمدرضا قاری؛ محسن ایزدیار


8. بررسی زیبایی شناسی زبان و آرایه های ادبی در شعر سعدی

صفحه 215-258

شهربانو رنجبر؛ محمدعلی داوودآبادی؛ محمدرضا زمان احمدی