دوره و شماره: دوره 12، شماره 50، اسفند 1400، صفحه 1-143 
2. گفتمان انتقادی در تصاویر مستقل شعری ابتهاج بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف

صفحه 39-71

محمد شاه بدیع زاده؛ لیلا کباری قطبی؛ جواد مهربان قزلحصار


4. کاربرد تذییل یکی از انواع شیوه‌های تأکید بلاغی مولانا در مثنوی معنوی

صفحه 103-128

فرج الله نخعی سرو؛ هادی حیدری نیا؛ عزیزاله توکلی کافی آباد


6. تحلیل عشق در نظام مفهوم استعاری از منظر مولوی و بیدل دهلوی

صفحه 155-182

مهرانگیز عزیزی منامن؛ محمدرضا شاد منامن؛ جهاندوست سبزعلیپور؛ حسین آریان؛ سید سعید احدزاده