دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 47-72 
1. بررسی شخصیت‌های قهرمان و ضدقهرمان در چند اثر داستانی دهه‌های هفتاد و هشتاد

صفحه 21-68

لیلا کریم پور؛ محمدرضا اسعد؛ محسن ایزدیار؛ سمیرا کریم پور