دوره و شماره: دوره 7، شماره 29، پاییز 1395، صفحه 1-166 
4. زیبایی‏‏ شناسی محتوایی شعر فروغ فرخ‏زاد

صفحه 79-110

معصومه موسوی ساداتی؛ کامران پاشایی فخری؛ پروانه عادل‏زاده