دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، بهار 1396، صفحه 1-242 
2. بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار

صفحه 29-64

اشرف روشندل‏ پور؛ شاهرخ حکمت؛ محمدرضا زمان‏ احمدی


علمی پژوهشی

6. بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی

صفحه 141-160

محمدباقر شهرامی؛ سید علی هاشمی عرقطو


7. بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور

صفحه 161-190

رسول‏ علی پناهیان؛ محمدرضا قاری