دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، تابستان 1396 
2. توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی

صفحه 33-47

حبیب‏ اله ده مرده قلعه‏ نو؛ مریم شعبان‏ زاده؛ عباس نیک‏بخت


4. انوری آیینه تعارض و تناقص

صفحه 73-93

طاهره خبازی؛ محمدرضا قاری


10. نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور

صفحه 199-216

مظاهر زمانی نعمت‌سرا؛ محمدرضا زمان‌احمدی