اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر شاهرخ حکمت

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

sh-hekmatiau-arak.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمد‌رضا قاری

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی

mr-ghariiau-arak.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمدرضا اسعد

دکتری زبان و ادبیات فارسی استادیار زبان و ادبیات فارسی

asad.mohammadrezayahoo.com
08633669219

اعضای هیات تحریریه

دکتر شاهرخ حکمت

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

sh-hekmatiau-arak.ac.ir

دکتر میرجلال‌الدین کزازی

دکتری زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی

zibashenasi91gmail.com

دکتر عباسعلی وفایی

دکتری زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی

a_a_vafaieyahoo.com

دکترجلیل مشیدی

دکتری زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اراک

jmoshayedi72yahoo.com

دکتر محمد‌رضا قاری

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی

mr-ghariiau-arak.ac.ir

دکتر محمد‌رضا زمان احمدی

دکتری زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

dr_zamanahmadiyahoo.com

دکتر محسن ذوالفقاری

دکتری زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه اراک

m-zolfagharyaraku.ac.ir

دکتر احمدرضا یلمه ها

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان

ayalamehagmail.com

ویراستار ادبی

زهرا مشیدی

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اراک

saleh_amini10yahoo.com

تایپیست

فاطمه سرایی

تایپیست

office.sepidar5647gmai.com

صفحه آرا

فاطمه سرایی

صفحه آرا

office.sepidar5647gmai.com