فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی با انتشارمقاله‌های علمی و تخصصی در زمینه زیبایی‌شناسی با بهره‌مندی از دانش علمی و تجارب استادان برجسته و صاحب‌نظر رشته زبان و ادبیات فارسی و گرایش‌های ذی‌ربط اهداف زیر را دنبال می‌کند:

- ارتقای سطح علمی و تخصصی زیبایی‌شناسی ادبی

- ایجاد بستر مناسب برای ارایه اندیشه‌های نو در زمینه زیبایی‌شناسی ادبی

- انتقال و تبادل تجربیات و دستاوردهای تازه علمی در سطح ملی و بین‌المللی

- انتشار آخرین نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی‌تخصصی درباره زیبایی‌شناسی ادبی

- ایجاد پایگاه تخصصی وپژوهشی زیبایی‌شناسی ادبی در کشور

- بومی‌سازی زیبایی‌شناسی ادبی و تولید علم در این حوزه

این فصلنامه با عنوان اندیشه‌های ادبی بر اساس رأی پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق نامه شماره 144498/87 مورخ 1/5/1388 به مرتبه علمی پژوهشی ارتقا یافته است.

هم‌چنین این نشریه با شماره ثبت 3527/124 مورخ 21/7/88 در معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب شده است.

  

شماره جاری: دوره 11، شماره 46، زمستان 1399، صفحه 1-241 

2. تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا

صفحه 33-55

رقیه پورمقدم چوکامی؛ رضا حیدری نوری؛ رضا فهیمی


5. کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی

صفحه 105-138

ثریا آذربراء؛ ثورالله نوروزی داودخانی؛ محمدرضا شاد منامن؛ رضا مصطفوی سبزواری


7. «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی»

صفحه 165-184

معصومه حبیبوند(نویسنده مسِئول)؛ محمدصادق تفضلی


9. تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی

صفحه 219-241

سمیه عبدالهی نجات؛ محمدرضا زمان احمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی صفحه آرا
شاپا چاپی
1735-837X