نویسنده = علیرضا شانظری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار حماسی داراب نامه طرسوسی

دوره 11، شماره 45، پاییز 1399، صفحه 145-175

سعید احمدی؛ علیرضا شانظری