تحلیل زیبایی‌شناختی تجلی امنیت اخلاقی فرد و جامعه در آموزه‌های عرفانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

چکیده                                         
بزرگ‌ترین دستاورد ادیان الهی و عارفان مسلمان حفظ امنیت روحی و روانی انسان‌ها در مقابل تنش‌ها و وسوسه‌های شیطانی است؛ عرفان اسلامی و رواج آموزه‌های آن  نقش مهمی در تبیین احساس امنیت اجتماعی در جامعه دارد. مشکلاتی هم‌چون بزه‌کاری‌های اجتماعی، دروغ، تهمت، حیله و فریب، گریز از قانون و هزاران مفسدۀ دیگر که امروزه ‌گریبان‌گیرجوامع انسانی شده و روزبه‌روز بر کم و کیل آن‌ها افزوده می‌شود ناشی از فاصله گرفتن از آموزه‌های دینی و عرفانی است که توسّط پیامبران الهی و عرفای بزرگ اسلامی به بشر تقدیم شده است تا او را از چالش‌های سیر الی الله آگاه کرده با کشتی نجات به‌ سوی خدا رهنمون سازند‌. بهره­وری از ظرفیت‌های دینی و نیز آموزه­های عرفانی یکی از مسیرهایی است که منتهی به  امنیت اجتماعی پایدار و در نهایت محکم شدن پایه‌های امنیت در زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ تعالی امنیت اخلاقی بر اساس آموزه­های عرفانی است. در مقدمۀ ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻋﺮﻓﺎن اسلامی و ﻫﺪف زﻧﺪﮔﻲ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎ پرداخته ‌شده اﺳﺖ، ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ آموزه‌های ﻧﻈﺮی ﻋﺮﻓﺎن در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن: ﻋﻨﺼﺮ معنویت، وﺳﻌﺖ دﻳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ و انسان‌ها، ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ، ﺗﺰﻛیۀ ﻧﻔﺲ، ﻣﺮاﻗﺒﻪ و ﻣﺤﺎﺳبۀ اﺣﻮال و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﺤﺒﺖ مطرح ‌شده است که تأمین هر یک از موارد یادشده می‌تواند امنیت اخلاقی فرد و جامعه را در پی داشته باشد و در این مسیر نقش بسزای عرفان در فراهم کردن امنیت جامعه واضح و مشهود است.