دوره و شماره: دوره 5، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 1-14 

علمی پژوهشی

1. تصویرهای کنایی در معارف بهاءولد

صفحه 1-14

کبری نودهی؛ طواق گلدی گلشاهی؛ احسان الدین رضانیا


2. بررسی و تحلیل تصویر‌پردازی از عقل در اشعار سنایی

صفحه 15-34

مرتضی رزاق پور؛ رضا صادقی شهپر؛ اکرم مصفا


5. نگاهی تازه به نثر شاعرانة نفثه المصدور

صفحه 135-154

فریده سلامت نیا؛ سعید خیرخواه برزکی