دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، بهار 1394، صفحه 1-162 
6. پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی

صفحه 117-144

محمدرضا یوسفی؛ رقیه ابراهیمی شهرآباد