دوره و شماره: دوره 6، شماره 25، پاییز 1394، صفحه 9-217 

علمی پژوهشی

1. بلاغت وصف در داستان سیاوش

صفحه 9-44

تورج عقدایی


2. حسّ‌آمیزی در معارف بهاءولد

صفحه 45-60

کبری نودهی؛ طواق گلدهی گلشاهی؛ احسان الدین رضانیا


3. تشبیه و حروف الفبا در شعر خاقانی

صفحه 61-97

سعید خیرخواه برزکی؛ فروزان طویلی


4. سازه‌‌‌ها در مجموعه «حنجرة زخمی تغزل» حسین منزوی

صفحه 99-122

زیور دهقانی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد کازرونی


7. «تحلیل ماهی، یک نماد معنوی در مثنوی مولوی»

صفحه 167-187

پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی؛ افسانه سعادتی


8. زیبا‌‌‌‌یی‌شناسی آثار ناصر کشاورز

صفحه 189-217

ناصر کاظم خانلو؛ حسین آریان؛ نسرین بیرانوند