دوره و شماره: دوره 10، شماره 42، زمستان 1398، صفحه 1-215