دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، تابستان 1399، صفحه 1-237