راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقاله

 • فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی مقاله‌ای را می‌پذیرد که در حوزه زیبایی‌شناسی سخن پارسی با رویکردی ساختارگرایانه جنبه پژوهشی داشته باشد.
 • مقاله نباید در نشریات داخلی یا خارجی به چاپ رسیده باشد.
 • مقاله ترجمه شده فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که حاوی روش یا مسأله علمی و پژوهشی بسیار مهمی باشد.
 • مقاله‌ای که به صورت گروهی و به ویژه در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده باشد در اولویت چاپ قرار می‌گیرد.
 • مقاله دارای چکیده باشد (حاوی 150 تا 250 کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی)
 • مقاله دارای کلیدواژه باشد (پس از چکیده حدود 5 کلیدواژه ارایه شود).
 • مقاله تایپ شده باشد (یک روی کاغذ ـ با حاشیه 3 سانتی‌متر و با نرم‌افزار Word 2003) و در سه نسخه ارسال شود.
 • لوح فشرده مقاله با ذکر نام فایل همراه مقاله باشد.
 • مقاله دارای یک برگ مشخصات شامل نام مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده‌(گان)، ‌مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و در صورت وجود نمابر و Email نویسنده(گان) باشد.
 • جدول‌ها، شکل‌ها و نمودارهای مقاله با درج زیرنویس کامل و شماره‌گذاری در متن مقاله باشد.
 • منابع و مآخذ به صورت زیر تنظیم شده باشند:

الف) منابع به صورت کتاب:

نام خانوادگی نویسنده(گان)، نام نویسنده(گان) عنوان کتاب، محل نشر: ناشر، سال انتشار، شماره صفحه.

ب) منابع به صورت مقاله:

نام خانوادگی نویسنده(گان)، نام نویسنده‌(گان). «عنوان مقاله». نام نشریه، شماره دوره، شماره نشریه، سال انتشار، شماره صفحه.

•           چنان‌چه مقاله بیش از یک نویسنده دارد، نویسنده مسؤول مشخص شود.

•           ارجاعات و استنادات به صورت درون‌متنی و با روش APA  (نام خانوادگی، سال چاپ: شماره صفحه) باشد.

•              معادل لاتین کلیه نام‌های خارجی در پابرگ آورده شود.

              برای داوری اولیه می بایست  مبلغ 1500000 به حساب 0105747764003 به نام دانشگاه آزاد  اسلامی اراک واریز گردد. 

               بعد از پذیرش اولیه جهت صدور پذیرش نهایی  می بایست مبلغ 3500000 ریال به حساب 0105747764003 به نام دانشگاه آزاد اسلامی ارک واریز گردد .

 

nفصلنامه در انتخاب، اصلاح و ویرایش مقالات رسیده، آزاد است.

nمسؤولیت مطالب ارایه شده به عهده نویسندة مقاله است.

nمقاله‌های رسیده مسترد نمی‌شود.

مقاله‌های فصلنامه بر اساس تاریخ دریافت و تأیید آنها تنظیم و چاپ می‌شود.