فرایند پذیرش مقالات

  • فصلنامه زیبایی‌شناسی ادبی مقاله‌ای را می‌پذیرد که در حوزه زیبایی‌شناسی سخن پارسی با رویکردی ساختارگرایانه جنبه پژوهشی داشته باشد.
  • مقاله نباید در نشریات داخلی یا خارجی به چاپ رسیده باشد.
  • مقاله ترجمه شده فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که حاوی روش یا مسأله علمی و پژوهشی بسیار مهمی باشد.
  • مقاله‌ای که به صورت گروهی و به ویژه در سطح ملی و بین‌المللی انجام شده باشد در اولویت چاپ قرار می‌گیرد.