نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • آذر یزدی بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]
 • آرایة ادبی بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • آرایه چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 39-56]
 • آرایه‌های ادبی نگاهی تازه به نثر شاعرانة نفثه المصدور [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 135-154]
 • آرایه‎های ادبی بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • آرایه‌های‌ ادبی بررسی سبک و شیوة خیام در رباعی از منظر آرایه‌های ادبی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-60]
 • آرایه‌های بدیعی معنوی نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • آرایه‌های لفظی و معنوی آرایش کلام در شعر نثاری تُونی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 125-144]
 • آرایه‌های لفظی و معنوی زیبا‌‌‌‌یی‌شناسی آثار ناصر کشاورز [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 189-217]
 • آرایه‎های معنوی بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • آرکائیسم کارکرد شاعرانه آرکائیسم در شعر شفیعی کدکنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 99-122]
 • آرکائیسم واژگانی و نحوی آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 93-112]
 • آرمانخواهی زیبایی‏‏ شناسی محتوایی شعر فروغ فرخ‏زاد [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 79-110]
 • آزادی بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 15-38]
 • آزاداندیشی بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 15-38]
 • آشنایی‏زدایی بررسی زبان شعر طاهره صفارزاده در دورة دوم شاعری (اشعار دفترهای طنین در دلتا، سد و بازوان، سفر پنجم) [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 57-75]
 • آشنایی‏زدایی شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-28]
 • آشنازدایی نقد فرمالیستی قصیدهای از ملکالشعرای بهار در بزرگداشت امام هشتم (ع) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-92]
 • آشنایی زدایی شگردهای آشنایی زدایی در اشعار احمد بروجردی با تکیه بر دفتر شعرجایی نه دور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 95-120]
 • آشنایی‌زدایی هنجارگریزی معنایی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 53-72]
 • آشنایی‌زدایی نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پی‌رنگ در مجموعه داستان‌های کوتاه دیوان سومنات [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 61-86]
 • آشنایی‌زدایی بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 151-180]
 • آشنایی‌زدایی برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]
 • آشنایی‌زداﻳﻲ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ کاوش اسلوب و مبانی آشنایی‌زدایی در پنج‌گنج گنجه‌ای [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-28]
 • آموزش زبان مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 203-229]
 • آموزش زبان مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-28]
 • آن گاه پس از تندر برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]
 • آنیما نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]
 • آنیمیسم آنیمیسم در روز اسب‌ریزی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 41-68]
 • آیینه تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • آیین و باورهای مهری مهر و باورهایی از آن در ژرف‌ساخت استعاره‌های خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 141-162]
 • آوا صدامعنایی بر مبنای زیبایی‌شناسی در شعر فرخی سیستانی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 127-150]
 • آوا بررسی جلوه‌های زیبایی زبان در رباعیات ابوسعید ابوالخیر [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 63-78]
 • آواز پرجبرئیل بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]

ا

 • ابتهاج بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • ابداع ادبی پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 117-144]
 • ابزار نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • ابهام دستکش خیال (گسترة وهم و ایهام در شعر حافظ) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 93-113]
 • ابهام سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا به امروز [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 77-118]
 • ابهام سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا امروز [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 125-167]
 • ابوتراب خسروی نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پی‌رنگ در مجموعه داستان‌های کوتاه دیوان سومنات [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 61-86]
 • ایجاد انگیزه واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • اجتماع و جامعه‌شناسی جهان‌بینی در ساختار داستان کوتاه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-14]
 • احساس مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 203-229]
 • احساس مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-28]
 • احمد بروجردی شگردهای آشنایی زدایی در اشعار احمد بروجردی با تکیه بر دفتر شعرجایی نه دور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 95-120]
 • احمد عزیزی پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 117-144]
 • احمدمحمود بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • ادبی بررسی صفات رنگارنگ در دیوان محمدعلی بهمنی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 79-114]
 • ادبیات بررسی بن‌مایه‌های زیبایی‌شناسی هنر و ادبیات [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 163-181]
 • ادبیات تصویر‌آفرینی با اصطلاحات نجومی و صور فلکی در ویس و رامین اسعد گرگانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 121-146]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • ادبیات جنگ بررسی نمادها در اشعار سلمان هراتی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 123-142]
 • ادبیات داستانی زیبایی‌شناسی ادبیات داستانی عامه‌پسند در ایران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 145-162]
 • ادبیات داستانی نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پی‌رنگ در مجموعه داستان‌های کوتاه دیوان سومنات [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 61-86]
 • ادبیات زنانه بررسی مبانی زیباشناسی در رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 87-110]
 • ادبیات غنایی بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]
 • ادبیات فارسی بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد زیبایی‏شناسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 65-93]
 • ادبیات کودک زیبا‌‌‌‌یی‌شناسی آثار ناصر کشاورز [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 189-217]
 • ادبیات معاصر جلال آل احمد نویسنده‌ای پرشور؛ نویسنده‌ای مبارز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 39-66]
 • ادبیات معاصر بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • ارتباطات غیر کلامی واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • ارتباطات غیر کلامی کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • ارتباطات غیرِ‌کلامی زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • ارزش‌های هنری ساختار و ارزش‌های هنری حس‌آمیزی در قصاید خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 53-76]
 • استاد شهریار زیبایی‌شناسی غزل‌های استاد شهریار در بررسی نقش ردیف در ساختار زبان شعری او [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 1-30]
 • استعار‏شناختی بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-160]
 • استعارة تبعیّه استعارة تبعیّه در خمسة امیرخسرو دهلوی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 111-131]
 • استعاره جنبه های بلاغی در شعر اخوان ثالث [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-16]
 • استعاره تأملی بر سبک مولانا در استخدام جری و تطبیق در استعاره‌های تأویلی قرآنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 23-57]
 • استعاره مهر و باورهایی از آن در ژرف‌ساخت استعاره‌های خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 141-162]
 • استعاره جمال‌شناسی شعر رودکی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 179-199]
 • استعاره تصویر می و متفرّعات آن درذهن و زبان حافظ [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 89-123]
 • استعاره صور خیال در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-166]
 • استعاره استعارة تبعیّه در خمسة امیرخسرو دهلوی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 111-131]
 • استعاره پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • استعاره بررسی ترکیب اندام‌وار صنایع ادبی با محوریت استعاره در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 173-193]
 • استعاره بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • استعاره تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • استعاره خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • استعاره بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • استعاره‏های مفهومی بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-160]
 • استعاره تأویلی تأملی بر سبک مولانا در استخدام جری و تطبیق در استعاره‌های تأویلی قرآنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 23-57]
 • استعاره تمثیلیه بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • استعاره مفهومی تحلیل معنی‏ شناختی داستان درخت مراد در چارچوب فرضیه فضایی‏ سازی صورت [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 9-22]
 • استعاره مکنیه تحلیل زیباشناسی قصاید انوری بر اساس استعاره مکنیه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 73-100]
 • استعاره مکنیه بررسی صفات رنگارنگ در دیوان محمدعلی بهمنی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 79-114]
 • استعاره و پارادوکس هنجارگریزی در مضمون‌سازی و معناآفرینی غزلیات بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-185]
 • استقبال بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ) [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 139-160]
 • اسطوره بررسی زیباشناختی نوستالژی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 115-134]
 • اسطوره مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 21-47]
 • اسطوره نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • اسلوب معادله نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • اشتقاق پژوهشی در اتیمولوژی و هم خانواده‌های شماری از واژگان گویش‌های استان کرمان در زبان‌های ایرانی و زبان انگلیسی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-166]
 • اشعار بررسی جنبه‏ ها و جلوه‏ های تمثیل در اشعار خاقانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 111-123]
 • اشعار بهمنی زیبایی‌شناسی ساختار تشبیهدر اشعار محمدعلی بهمنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 199-238]
 • اشعار عربی تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 113-146]
 • اشکال معنی بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • اصالت سبک نقد و زیبایی‌شناسی اصالت در شعر بهار [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-76]
 • اصل ارتباط بررسی اصول گرایس در داستان «سیاوش» در شاهنامه [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 133-154]
 • اصل بصری مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 203-229]
 • اصل بصری مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-28]
 • اصل روش بررسی اصول گرایس در داستان «سیاوش» در شاهنامه [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 133-154]
 • اصل کیفیت بررسی اصول گرایس در داستان «سیاوش» در شاهنامه [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 133-154]
 • اصل کیمت بررسی اصول گرایس در داستان «سیاوش» در شاهنامه [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 133-154]
 • اطناب بررسی شیوه‌های اطناب و بسط کلام در شعر فریدون مشیری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-178]
 • اغراق بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • الف کاربرد ادبی و هنری الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار انوری و شاعران سبک خراسانی) [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 143-166]
 • الهام گرفتن تحلیل و بررسی انگیزه‌های آفرینش شعر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 133-160]
 • امثال و حکم نگرشی بر کنایات و امثال وحکم در قصاید انوری [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 87-104]
 • امر بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • امیرخسرو ریخت‌شناسی و عناصر زینتی عرفانی اشعار امیر خسرو دهلوی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 23-37]
 • امیرخسرو استعارة تبعیّه در خمسة امیرخسرو دهلوی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 111-131]
 • امر و نهی «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • امین‌پور بررسی زیبایی‌شناسی اشعار قیصر امین‌پور و نادر نادرپور [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-72]
 • انتزاعی بررسی جنبه‏ ها و جلوه‏ های تمثیل در اشعار خاقانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 111-123]
 • انسان آرمانی بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • انشاء بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • انگیزة سرودن شعر تحلیل و بررسی انگیزه‌های آفرینش شعر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 133-160]
 • انگلیسی پژوهشی در اتیمولوژی و هم خانواده‌های شماری از واژگان گویش‌های استان کرمان در زبان‌های ایرانی و زبان انگلیسی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-166]
 • انواع تکرار تکرار، یکی از عوامل مهم زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 1-39]
 • انواع تمثیل بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]
 • انواع موقعیت‌های متناقض زیبایی‌شناسی کاربرد تناقض در طنز عرفانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 103-116]
 • انوری عناصر موسیقایی و زیبایی‌های آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آن‌ها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-71]
 • انوری تحلیل زیباشناسی قصاید انوری بر اساس استعاره مکنیه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 73-100]
 • انوری تصویرسازی با خورشید (آفتاب) در اشعار انوری، خاقانی و نظامی و مقایسة آن‌ها با یک‌دیگر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • انوری مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 21-47]
 • انوری –قصاید نگرشی بر کنایات و امثال وحکم در قصاید انوری [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 87-104]
 • ایهام آرایش کلام در شعر نثاری تُونی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 125-144]
 • ایهام چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 39-56]
 • ایهام دستکش خیال (گسترة وهم و ایهام در شعر حافظ) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 93-113]
 • ایهام سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا به امروز [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 77-118]
 • ایهام تصویر می و متفرّعات آن درذهن و زبان حافظ [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 89-123]
 • ایهام سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا امروز [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 125-167]
 • ایهام ترجمه چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 39-56]
 • ایهام تضاد چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 39-56]
 • ایهام تناسب چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 39-56]
 • اورول تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • اوزان بررسی زیبایی‌شناسی اشعار قیصر امین‌پور و نادر نادرپور [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-72]
 • اوستایی پژوهشی در اتیمولوژی و هم خانواده‌های شماری از واژگان گویش‌های استان کرمان در زبان‌های ایرانی و زبان انگلیسی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-166]

ب

 • بی‍ژن نجدی آنیمیسم در روز اسب‌ریزی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 41-68]
 • باباطاهر تحلیل زیباشناسی واژگانی ـ دستوری در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 195-209]
 • باد بسامد واژۀ «باد» در زیبایی‌شناسی شعر فروغ فرخزاد در ارتباط با مضامین غنایی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 57-78]
 • بازی زبانی تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]
 • بافت موقعیتی بن‌مایه‌های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 1-26]
 • بیان تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 113-146]
 • بیان بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • بیان و بدیع بلاغت تصویر در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 129-151]
 • بیت پایانی زیبایی‌شناسی تخلص در غزلیات شهریار [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 59-86]
 • بختین «گزاره‌های شعاری» و زمینه‌های پیدایش آن در داستان‌های «سیمین دانشور» بر پایه‌ دیدگاه «بختین» [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 73-104]
 • بدیع زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • بدیع نثر بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 179-198]
 • بدیع نظم بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 179-198]
 • بیدل تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • بیدل دهلوی برجسته‌سازی‌های ادبی در شعر بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-140]
 • بیدل دهلوی هنجارگریزی در مضمون‌سازی و معناآفرینی غزلیات بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-185]
 • براعت استهلال واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • برجسته‎سازی برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • برجسته‌سازی برجسته‌سازی در داستان‌ کوتاه «دوباره از همان خیابان‌ها» (اثر بیژن نجدی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 17-38]
 • برجسته‌سازی برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]
 • بررسی ساختاری و فکری تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 169-222]
 • برشنوم مباحثه‌ای در احکام دینی (فقهی) به زبان فارسی میانه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 123-138]
 • بیژن نجدی برجسته‌سازی در داستان‌ کوتاه «دوباره از همان خیابان‌ها» (اثر بیژن نجدی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 17-38]
 • بسامد مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]
 • بسامد تلمیح بررسی تلمیح در اشعار سید علی موسوی گرمارودی و محمد‌علی معلم دامغانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 47-72]
 • بسط کلام بررسی شیوه‌های اطناب و بسط کلام در شعر فریدون مشیری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-178]
 • بیعت با بیداری تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • بیغمی تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • بلاغت زیبایی‌شناسی بلاغی در تاریخ بیهقی و تأثیر کلام او بر مخاطب [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 39-51]
 • بلاغت نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • بلاغت بررسی ترکیب اندام‌وار صنایع ادبی با محوریت استعاره در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 173-193]
 • بلاغت سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • بلاغت زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • بلاغت بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • بلاغت بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]
 • بلاغت کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • بلاغت اسلامی بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • بینامتنیت بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • بینامتنیت بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ) [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 139-160]
 • بن‌مایه بن‌‌مایه‌های دریایی در تصویر‌های شعری صائب تبریزی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 81-100]
 • بن‌مایه بن‌مایه‌های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 1-26]
 • بهاءولد تصویرهای کنایی در معارف بهاءولد [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 1-14]
 • بهاءولد حسّ‌آمیزی در معارف بهاءولد [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 45-60]
 • بهارستان بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]
 • بوستان بررسی وجوه زیبایی‌شناسی فعل در بوستان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 69-88]
 • بوستان سعدی نقد زیبایی‏ شناسانه ساختار حکایات بوستان با تکیه بر نظریه‌های تودوروف و پراپ [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 125-142]

پ

 • پارادوکس زیبایی‌شناسی کاربرد تناقض در طنز عرفانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 103-116]
 • پارسی باستان پژوهشی در اتیمولوژی و هم خانواده‌های شماری از واژگان گویش‌های استان کرمان در زبان‌های ایرانی و زبان انگلیسی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-166]
 • پایه ادراکی روانی تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]
 • پایه زمانی تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]
 • پراپ نقد زیبایی‏ شناسانه ساختار حکایات بوستان با تکیه بر نظریه‌های تودوروف و پراپ [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 125-142]
 • پرسش واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • پریشان بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]
 • پرگار بررسی راز و رمز تصویرگری حافظ با پرگار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 77-96]
 • پرگار در شعر بررسی راز و رمز تصویرگری حافظ با پرگار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 77-96]
 • پیرنگ بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • پی‌رنگ پیشافرمالیستی نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پی‌رنگ در مجموعه داستان‌های کوتاه دیوان سومنات [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 61-86]
 • پی‌رنگ فرمالیستی نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پی‌رنگ در مجموعه داستان‌های کوتاه دیوان سومنات [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 61-86]
 • پیر و جوان معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]
 • پروین اعتصامی آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 93-112]
 • پست‌مدرنیسم شعر ایماژیستی شمس لنگرودی و تأثیر سبک هندی، هایکو و کاریکلماتور در آن [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 31-58]
 • پنج‌گنج بررسی ترکیب اندام‌وار صنایع ادبی با محوریت استعاره در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 173-193]
 • پهلوی پژوهشی در اتیمولوژی و هم خانواده‌های شماری از واژگان گویش‌های استان کرمان در زبان‌های ایرانی و زبان انگلیسی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-166]

ت

 • تأثیر‌پذیری شکل‌شناسی تضمین‌های فارسی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 49-67]
 • تاریخ بیهقى زیبایی‌شناسی بلاغی در تاریخ بیهقی و تأثیر کلام او بر مخاطب [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 39-51]
 • تأکید بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • تأویل تأملی بر سبک مولانا در استخدام جری و تطبیق در استعاره‌های تأویلی قرآنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 23-57]
 • تجریدپنداری هنجارگریزی در شعر شاملو [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 151-186]
 • تجسم مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 203-229]
 • تجسم مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-28]
 • تجسّم‌پنداری هنجارگریزی در شعر شاملو [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 151-186]
 • تحلیل آماری تحلیل آماری ویژگی‌های سبکی و زیباشناختی در دیوان بیدل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 115-127]
 • تحلیل داستان تحلیل عناصر داستانی در منظومة «لیلی و مجنون» مکتبی شیرازی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-20]
 • تحلیل نمادپردازی تحلیل نمادپردازی در شعر نیمایی (مطالعۀ موردی اشعار پنج شاعر) [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 135-158]
 • تحول سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا به امروز [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 77-118]
 • تحول سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا امروز [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 125-167]
 • تحولات سبکی کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • تخاطبات عاشقانه‌ زیبایی‌شناسی چهره معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ایران [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 77-92]
 • تخیل تأملی در ساختارهای شعر فارسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 73-102]
 • تخیل بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • تخیل نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • تخیّل بن‌‌مایه‌های دریایی در تصویر‌های شعری صائب تبریزی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 81-100]
 • تخییل راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 161-180]
 • تخلص زیبایی‌شناسی تخلص در غزلیات شهریار [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 59-86]
 • تداعی معانی مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 203-229]
 • تداعی معانی مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-28]
 • ترامتنیت بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • ترانه تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • ترجمه نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • ترس اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]
 • ترکیب بررسی جلوه‌های زیبایی زبان در رباعیات ابوسعید ابوالخیر [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 63-78]
 • ترکیبات شعر منزوی زیبایی‌شناسی موسیقی درونی ترکیبات شعری منزوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 167-192]
 • ترکیبات ونددار کاربرد بلاغی واژگان مرکّب بر ساخته از نام حیوانات در قصاید خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 59-80]
 • ترکیب ‌اضافه «اضافه‌های تصویری» و کارکرد آن‌هادر شرح شطحیات روزبهان بقلی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 183-198]
 • ترکیب اندام‌وار بررسی ترکیب اندام‌وار صنایع ادبی با محوریت استعاره در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 173-193]
 • ترکیب‌سازی کاربرد بلاغی واژگان مرکّب بر ساخته از نام حیوانات در قصاید خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 59-80]
 • ترکیب‏سازی بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • تشیبه تصویر می و متفرّعات آن درذهن و زبان حافظ [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 89-123]
 • تشبیه جلوه‌های تشبیه و تمثیل در شعر نجیب کاشانی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 1-26]
 • تشبیه جنبه های بلاغی در شعر اخوان ثالث [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-16]
 • تشبیه زیبایی‌شناسی ساختار تشبیهدر اشعار محمدعلی بهمنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 199-238]
 • تشبیه جمال‌شناسی شعر رودکی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 179-199]
 • تشبیه صور خیال در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-166]
 • تشبیه بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 161-190]
 • تشبیه پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • تشبیه تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • تشبیه سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • تشبیه بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • تشبیه جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]
 • تشبیه بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]
 • تشبیه کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 69-79]
 • تشبیه بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • تشبیه به‌عنوان یک صنعت ادبی تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • تشبیه مرکب جلوه‌های تشبیه و تمثیل در شعر نجیب کاشانی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 1-26]
 • تشخیص تحلیل زیباشناسی قصاید انوری بر اساس استعاره مکنیه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 73-100]
 • تشخیص بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • تشخیص بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • تشیع خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • تصاویر بن‌مایه‌های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 1-26]
 • تصدیر آرایش کلام در شعر نثاری تُونی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 125-144]
 • تصدیر تکرار، یکی از عوامل مهم زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 1-39]
 • تصدیق راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 161-180]
 • تصویر بن‌‌مایه‌های دریایی در تصویر‌های شعری صائب تبریزی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 81-100]
 • تصویر تأملی در ساختارهای شعر فارسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 73-102]
 • تصویر تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر در مجموعة «سرمة خورشید» نادر نادرپور [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 143-166]
 • تصویر تصویر می و متفرّعات آن درذهن و زبان حافظ [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 89-123]
 • تصویر ناهماهنگی تصویر در شعر دفاع مقدس [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-52]
 • تصویر تصاویرِ متناقض نما در اشعارِ متنبی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 159-188]
 • تصویر تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]
 • تصویر اعماق نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • تصویر‌آفرینی نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • تصویرپردازی کاوش ایماژهای بیانی و هنری در داستان «کبک‌انجیر و خرگوش و گربه روزه‌دار» [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-21]
 • تصویرپردازی بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • تصویرپردازی درخت تصویرپردازی درخت در اشعار نادرپور [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 69-96]
 • تصویرسازی بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • تصویرسازی بررسی و تحلیل تصویر‌پردازی از عقل در اشعار سنایی [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 15-34]
 • تصویرسازی تصویرسازی با خورشید (آفتاب) در اشعار انوری، خاقانی و نظامی و مقایسة آن‌ها با یک‌دیگر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • تصویرسازی بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • تصویرسازی تصویر‌آفرینی با اصطلاحات نجومی و صور فلکی در ویس و رامین اسعد گرگانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 121-146]
 • تصویر سطح نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • تصویرگری «اضافه‌های تصویری» و کارکرد آن‌هادر شرح شطحیات روزبهان بقلی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 183-198]
 • تصویرگری شعر ایماژیستی شمس لنگرودی و تأثیر سبک هندی، هایکو و کاریکلماتور در آن [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 31-58]
 • تصویرگری تصویرهای کنایی در معارف بهاءولد [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 1-14]
 • تصویرگری تصویرهای هنری در غزل های عاشورایی های سعید بیابانکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 9-32]
 • تصویرگرایی بلاغت تصویر در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 129-151]
 • تصویرهای شاعرانه رمز‌پردازی مار در مثنوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 139-166]
 • تصویرهای شعری بررسی تطبیقی ساختار تصویرهای شعری حسین منزوی و محمدعلی بهمنی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 185-218]
 • تضاد و تقابل تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • تضمین شکل‌شناسی تضمین‌های فارسی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 49-67]
 • تضمین‌شونده شکل‌شناسی تضمین‌های فارسی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 49-67]
 • تضمین‌کننده شکل‌شناسی تضمین‌های فارسی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 49-67]
 • تطبیق بررسی زیبایی‌شناسی اشعار قیصر امین‌پور و نادر نادرپور [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-72]
 • تعارض انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • تعلیم «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • تعهد اجتماعی نگاهی به طنز شفیعی کدکنی و شگردهای پردازش آن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 39-58]
 • تغایر هنجارگریزی در مضمون‌سازی و معناآفرینی غزلیات بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-185]
 • تغییر زبان تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • تفسیر منظوم بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]
 • تقابل دوگانه بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]
 • تقابل دوگانه تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 219-241]
 • تقابل‌های‌ دوگانه زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • تکرار بررسی عناصر موسیقیایی در کیمیای سعادت [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 35-55]
 • تکرار تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • تکرار لفظی تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • تکرار معنایی تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • تکرار نحوی تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • تلمیح آرایش کلام در شعر نثاری تُونی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 125-144]
 • تلمیح بررسی تلمیح در اشعار سید علی موسوی گرمارودی و محمد‌علی معلم دامغانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 47-72]
 • تلمیح بررسی، تحلیل و مقایسۀ تلمیح در اشعار فریدون مشیری و حمید مصدق [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 125-148]
 • تلمیحات قرآنی زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • تمثیل جلوه‌های تشبیه و تمثیل در شعر نجیب کاشانی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 1-26]
 • تمثیل بررسی جنبه‏ ها و جلوه‏ های تمثیل در اشعار خاقانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 111-123]
 • تمثیل بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • تمثیل تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • تمثیل بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • تمثیل‌های روایی و غیر روایی بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]
 • تمنا‌طلبی نقد گفتمان تعلیق در نمایش‌نامه هملت شکسپیر، خوانشی لاکانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 119-138]
 • تناقض انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • تنهایی اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]
 • توازن نحوی تحلیل زیبا‌شناختی ساختار آوایی اشعار سلمان هراتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 101-138]
 • توازن واژگانی تحلیل زیبا‌شناختی ساختار آوایی اشعار سلمان هراتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 101-138]
 • تودوروف نقد زیبایی‏ شناسانه ساختار حکایات بوستان با تکیه بر نظریه‌های تودوروف و پراپ [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 125-142]
 • توصیف بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • تولدی دیگر بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-160]

ج

 • جامی توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • جامعه بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-25]
 • جامه دران تصویرهای هنری در غزل های عاشورایی های سعید بیابانکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 9-32]
 • جایی نه دور شگردهای آشنایی زدایی در اشعار احمد بروجردی با تکیه بر دفتر شعرجایی نه دور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 95-120]
 • جاویدنامه بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • جبرئیل بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • جری و تطبیق تأملی بر سبک مولانا در استخدام جری و تطبیق در استعاره‌های تأویلی قرآنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 23-57]
 • جلال آل احمد جلال آل احمد نویسنده‌ای پرشور؛ نویسنده‌ای مبارز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 39-66]
 • جمال‌الدین اصفهانی عناصر موسیقایی و زیبایی‌های آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آن‌ها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-71]
 • جمال شعر ابزار آفرینش تصاویر شاعرانه در قالب زبان جمال‌‌شناسی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 115-132]
 • جمال‌شناسی تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • جملات انشایی «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • جملات پرسشی کاربردشناسی جمله‌های پرسشی در اشعار فریدون مشیری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 47-71]
 • جناس آرایش کلام در شعر نثاری تُونی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 125-144]
 • جناس بررسی عناصر موسیقیایی در کیمیای سعادت [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 35-55]
 • جناس تکرار، یکی از عوامل مهم زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 1-39]
 • جنسیت بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]

چ

 • چاشته مباحثه‌ای در احکام دینی (فقهی) به زبان فارسی میانه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 123-138]
 • چگونگی نمادپردازی تحلیل نمادپردازی در شعر نیمایی (مطالعۀ موردی اشعار پنج شاعر) [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 135-158]
 • چند معنایی سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا به امروز [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 77-118]
 • چند معنایی سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا امروز [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 125-167]

ح

 • حافظ دستکش خیال (گسترة وهم و ایهام در شعر حافظ) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 93-113]
 • حافظ کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 147-164]
 • حدیقه نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • حرامزادگی اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]
 • حرکت مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 203-229]
 • حرکت مراحل «اصل بصری» و تاثیر آن در آموزش زبان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-28]
 • حرکت و پویایی تحلیل زیباشناسی قصاید انوری بر اساس استعاره مکنیه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 73-100]
 • حروف تشبیه و حروف الفبا در شعر خاقانی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 61-97]
 • حروف الفبا توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • حروف الفبا زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 69-86]
 • حزب توده جلال آل احمد نویسنده‌ای پرشور؛ نویسنده‌ای مبارز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 39-66]
 • حساب جمل علل رویکرد شاعران به حساب جمل، ماده تاریخ، معما و لغز در شعر فارسی و رابطه آن با علم ریاضی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-122]
 • حسّ‌آمیزی حسّ‌آمیزی در معارف بهاءولد [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 45-60]
 • حس‌آمیزی ساختار و ارزش‌های هنری حس‌آمیزی در قصاید خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 53-76]
 • حسین(ع) ذکر حسین (ع) در حماسه‌های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 155-182]
 • حقیقت محّمدی تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]
 • حکایت‏های تمثیلی نقد زیبایی‏ شناسانه ساختار حکایات بوستان با تکیه بر نظریه‌های تودوروف و پراپ [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 125-142]
 • حکایت‌های حیوانات کاوش ایماژهای بیانی و هنری در داستان «کبک‌انجیر و خرگوش و گربه روزه‌دار» [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-21]
 • حماسه مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]
 • حماسه تحلیل ساختار حماسی داراب نامه طرسوسی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 145-175]
 • حماسه مذهبی   ذکر حسین (ع) در حماسه‌های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 155-182]
 • حماسه های منثور تحلیل ساختار حماسی داراب نامه طرسوسی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 145-175]
 • حمله حیدری ذکر حسین (ع) در حماسه‌های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 155-182]
 • حنجرۀ زخمی تغزل سازه‌‌‌ها در مجموعه «حنجرة زخمی تغزل» حسین منزوی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 99-122]
 • حیوان کاربرد بلاغی واژگان مرکّب بر ساخته از نام حیوانات در قصاید خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 59-80]

خ

 • خاقانی کاربرد بلاغی واژگان مرکّب بر ساخته از نام حیوانات در قصاید خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 59-80]
 • خاقانی تشبیه و حروف الفبا در شعر خاقانی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 61-97]
 • خاقانی تصویرسازی با خورشید (آفتاب) در اشعار انوری، خاقانی و نظامی و مقایسة آن‌ها با یک‌دیگر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • خاقانی بررسی جنبه‏ ها و جلوه‏ های تمثیل در اشعار خاقانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 111-123]
 • خاقانی بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • خاقانی شروانی مهر و باورهایی از آن در ژرف‌ساخت استعاره‌های خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 141-162]
 • خیال بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • خیال دستکش خیال (گسترة وهم و ایهام در شعر حافظ) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 93-113]
 • خیام بررسی سبک و شیوة خیام در رباعی از منظر آرایه‌های ادبی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-60]
 • خرابات بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • خرابات بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]
 • خسرو شیرین بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]
 • خسرو و شیرین بررسی ثاثیر موسیقایی ردیف و قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 201-233]
 • خصیصه سبکی تکرار، یکی از عوامل مهم زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 1-39]
 • خطبۀ فدکیه جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]
 • خمسه استعارة تبعیّه در خمسة امیرخسرو دهلوی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 111-131]
 • خوانش شعر راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 161-180]
 • خودآزاری تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • خودسازی زمینه‌های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 23-42]
 • خورشید تصویرسازی با خورشید (آفتاب) در اشعار انوری، خاقانی و نظامی و مقایسة آن‌ها با یک‌دیگر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]

د

 • داراب‌نامه تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • داراب نامه طرسوسی تحلیل ساختار حماسی داراب نامه طرسوسی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 145-175]
 • داستان «گزاره‌های شعاری» و زمینه‌های پیدایش آن در داستان‌های «سیمین دانشور» بر پایه‌ دیدگاه «بختین» [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 73-104]
 • داستان کاوش ایماژهای بیانی و هنری در داستان «کبک‌انجیر و خرگوش و گربه روزه‌دار» [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-21]
 • داستان جهان‌بینی در ساختار داستان کوتاه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-14]
 • داستان جلال آل احمد نویسنده‌ای پرشور؛ نویسنده‌ای مبارز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 39-66]
 • داستان پیامبران و امامان بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]
 • داستان سیاوش بلاغت وصف در داستان سیاوش [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 9-44]
 • داستان عامه‌پسند در ایران زیبایی‌شناسی ادبیات داستانی عامه‌پسند در ایران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 145-162]
 • داستان فکری بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]
 • داستانک بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • داستانک‌های فریبرز لرستانی بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • داستان کوتاه بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • داستان‌ کوتاه برجسته‌سازی در داستان‌ کوتاه «دوباره از همان خیابان‌ها» (اثر بیژن نجدی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 17-38]
 • داستان معاصر آنیمیسم در روز اسب‌ریزی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 41-68]
 • داستان مینی مال آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 93-112]
 • داستان‌های عامه‌پسند زیبایی‌شناسی ادبیات داستانی عامه‌پسند در ایران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 145-162]
 • دانش زبانى زیبایی‌شناسی بلاغی در تاریخ بیهقی و تأثیر کلام او بر مخاطب [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 39-51]
 • دانشور «گزاره‌های شعاری» و زمینه‌های پیدایش آن در داستان‌های «سیمین دانشور» بر پایه‌ دیدگاه «بختین» [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 73-104]
 • داوود امیریان بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • درونمایه ریخت‌شناسی و عناصر زینتی عرفانی اشعار امیر خسرو دهلوی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 23-37]
 • دزدمونا خوشبخت می شود بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • دستور نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • دستور زبان شعر کارکردهای زیباشناختی ضمیر در شعر شاملو [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 119-134]
 • دستور زبان فارسی زیبایی‌شناسی غزل‌های استاد شهریار در بررسی نقش ردیف در ساختار زبان شعری او [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 1-30]
 • دستور زبان فارسی نقش‌های هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-46]
 • دغدغه‏های اجتماعی زیبایی‏‏ شناسی محتوایی شعر فروغ فرخ‏زاد [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 79-110]
 • دفاع مقدس ناهماهنگی تصویر در شعر دفاع مقدس [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-52]
 • دفاع مقدس صور خیال در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-166]
 • دفاع مقدس بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • دفاع مقدس تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 169-222]
 • دیگری نقد گفتمان تعلیق در نمایش‌نامه هملت شکسپیر، خوانشی لاکانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 119-138]
 • دین مسیح مهر و باورهایی از آن در ژرف‌ساخت استعاره‌های خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 141-162]
 • دهه نود تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]
 • دیوان تشبیه و حروف الفبا در شعر خاقانی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 61-97]
 • دیوان اشعار زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • دیوان بیدل تحلیل آماری ویژگی‌های سبکی و زیباشناختی در دیوان بیدل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 115-127]
 • دیوان حافظ بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 15-38]
 • دیوان سلیم بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]
 • دیوان سومنات نقد فرمالیستی و پیشافرمالیستی عنصر پی‌رنگ در مجموعه داستان‌های کوتاه دیوان سومنات [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 61-86]
 • دیوان شمس تأملی بر سبک مولانا در استخدام جری و تطبیق در استعاره‌های تأویلی قرآنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 23-57]
 • دوبیتی تحلیل زیباشناسی واژگانی ـ دستوری در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 195-209]

ذ

ر

 • راجی کرمانی ذکر حسین (ع) در حماسه‌های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 155-182]
 • ریاضی علل رویکرد شاعران به حساب جمل، ماده تاریخ، معما و لغز در شعر فارسی و رابطه آن با علم ریاضی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-122]
 • رباعی بررسی سبک و شیوة خیام در رباعی از منظر آرایه‌های ادبی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-60]
 • ری بردویستل واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • رتوریک بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • ردیف زیبایی‌شناسی غزل‌های استاد شهریار در بررسی نقش ردیف در ساختار زبان شعری او [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 1-30]
 • ردیف بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • ردیف و قافیه بررسی ثاثیر موسیقایی ردیف و قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 201-233]
 • رسالت تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]
 • رستاخیز ادبی پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 117-144]
 • رستم‌ بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • ریشه پژوهشی در اتیمولوژی و هم خانواده‌های شماری از واژگان گویش‌های استان کرمان در زبان‌های ایرانی و زبان انگلیسی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-166]
 • رضا مختاری بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • رمان بررسی مبانی زیباشناسی در رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 87-110]
 • رمان بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • رمان تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 169-222]
 • رمان بیوتن شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-28]
 • رمانتیسم جلوه‌های رمانتیسم در شعر سیاوش کسرایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 73-98]
 • رمانتیسم تصویرپردازی درخت در اشعار نادرپور [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 69-96]
 • رمان فارسی بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]
 • رمان معاصر شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-28]
 • رمز تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • رندی دستکش خیال (گسترة وهم و ایهام در شعر حافظ) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 93-113]
 • رنگ زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • رنگ کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • روایت بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • روایت‌‏شناسی ساختارگرای فرانسه بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • روایت کنش‌گر همسان تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]
 • روایت متنگرای ناهمسان تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]
 • رویداد‌ها تحلیل و بررسی انگیزه‌های آفرینش شعر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 133-160]
 • رودکی کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • روز اسب‌ریزی آنیمیسم در روز اسب‌ریزی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 41-68]
 • روزبهان «اضافه‌های تصویری» و کارکرد آن‌هادر شرح شطحیات روزبهان بقلی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 183-198]
 • رئالیسم فلسفی ــ رئالیسم انتقادی ــ نظریة رمان ــ رمان رئالیستی ــ عناصر روایی رمان ــ ایان وات ــ مدیر مدرسة جلال آل احمد نظریة رمان در ساختار رمان‌های رئالیستی و تحلیل رئالیستی رمان کوتاه مدیر مدرسة جلال آل احمد [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 67-100]

ز

 • زادسپرم مباحثه‌ای در احکام دینی (فقهی) به زبان فارسی میانه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 123-138]
 • زاویه تشبیه زیبایی‌شناسی ساختار تشبیهدر اشعار محمدعلی بهمنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 199-238]
 • زیبایی‏شناسی بررسی جلوه‌های زیبایی زبان در رباعیات ابوسعید ابوالخیر [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 63-78]
 • زیبایی‏شناسی زیبایی‏‏ شناسی محتوایی شعر فروغ فرخ‏زاد [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 79-110]
 • زیبایی‏شناسی توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • زیبایی‌‏شناسی روایت بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • زیبا‌شناختی بررسی زیباشناختی مجلس‌گویی مولانا در مجالس سبعه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 157-188]
 • زیباشناختی شعر نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • زیباشناسی زیبایی‌شناسی بلاغی در تاریخ بیهقی و تأثیر کلام او بر مخاطب [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 39-51]
 • زیباشناسی تکرار، یکی از عوامل مهم زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 1-39]
 • زیباشناسی تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 95-115]
 • زیباشناسی بررسی زیباشناختی نوستالژی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 115-134]
 • زیباشناسی تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • زیباشناسی نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • زیباشناسی نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • زیبا‌شناسی نقد و زیبایی‌شناسی اصالت در شعر بهار [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-76]
 • زیبایی شناسی بررسی ثاثیر موسیقایی ردیف و قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 201-233]
 • زیبایی شناسی نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • زیبایی شناسی معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]
 • زیبایی شناسی بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • زیبایی‌شناسی بررسی بن‌مایه‌های زیبایی‌شناسی هنر و ادبیات [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 163-181]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی ادبیات داستانی عامه‌پسند در ایران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 145-162]
 • زیبایی‌شناسی زیبا‌‌‌‌یی‌شناسی آثار ناصر کشاورز [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 189-217]
 • زیبایی‌شناسی بررسی وجوه زیبایی‌شناسی فعل در بوستان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 69-88]
 • زیبایی‌شناسی تحلیل زیبا‌شناختی ساختار آوایی اشعار سلمان هراتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 101-138]
 • زیبایی‌شناسی بررسی زیبایی‌شناسی اشعار قیصر امین‌پور و نادر نادرپور [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-72]
 • زیبایی‌شناسی جلوه‌های رمانتیسم در شعر سیاوش کسرایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 73-98]
 • زیبایی‌شناسی بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد زیبایی‏شناسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 65-93]
 • زیبایی‌شناسی بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • زیبایی‌شناسی مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 21-47]
 • زیبایی‌شناسی بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • زیبایی‌شناسی جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 69-86]
 • زیبایی‌شناسی جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی موسیقی درونی ترکیبات شعری منزوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 167-192]
 • زیبایی‌شناسی بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • زیبایی‌شناسی بررسی زیباشناسی منظومة منوهر و دمالت ظهیر کرمانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-22]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • زیبایی‌شناسی تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • زیبایی‌شناسی‌ بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]
 • زیبایی‌‏شناسی کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 147-164]
 • زیبایی‌شناسی انتقادی بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-25]
 • زیبا‌شناسی تمثیل زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]
 • زیباشناسی دستور زبان نقش‌های هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-46]
 • زیبایی‌شناسی شعر بررسی و تحلیل عناصر موسیقایی در منظومة «لیلی و مجنون» نظامی با تکیه بر عناصر زیبایی‌شناختی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 169-201]
 • زیبایی موسیقایی بررسی و تحلیل عناصر موسیقایی در منظومة «لیلی و مجنون» نظامی با تکیه بر عناصر زیبایی‌شناختی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 169-201]
 • زبان تأملی در ساختارهای شعر فارسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 73-102]
 • زبان بررسی جلوه‌های زیبایی زبان در رباعیات ابوسعید ابوالخیر [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 63-78]
 • زبان بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • زبان زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • زبان بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]
 • زبان (ذهن) از هنجارگریزی تا فرا هنجارگریزی و خاموشی در غزلیات شمس در تعامل زبان و هیجانات [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 9-30]
 • زبان شاعرانه کارکردهای زیباشناختی ضمیر در شعر شاملو [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 119-134]
 • زبان شعر بررسی زبان شعر طاهره صفارزاده در دورة دوم شاعری (اشعار دفترهای طنین در دلتا، سد و بازوان، سفر پنجم) [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 57-75]
 • زبان شعری برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • زبان عربی بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • زبان فارسی بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • زمینه «گزاره‌های شعاری» و زمینه‌های پیدایش آن در داستان‌های «سیمین دانشور» بر پایه‌ دیدگاه «بختین» [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 73-104]
 • زنان بی‌حقوق و کودکان بی‌آینده اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]
 • زندگی نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • زهرا(س) جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]
 • زویا پیرزاد بررسی مبانی زیباشناسی در رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 87-110]
 • زوجهای متقابل تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 219-241]

ژ

 • ژاک دریدا نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]
 • ژرار ژنت بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • ژرار ژنت تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]

س

 • ساختار زیبایی‌شناسی بلاغی در تاریخ بیهقی و تأثیر کلام او بر مخاطب [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 39-51]
 • ساختار تأملی در ساختارهای شعر فارسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 73-102]
 • ساختار تأملی در ساختارهای لفظی و معنایی شعر عسجدی مروزی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • ساختار بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • ساختار ساختار و ارزش‌های هنری حس‌آمیزی در قصاید خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 53-76]
 • ساختار بررسی تطبیقی ساختار تصویرهای شعری حسین منزوی و محمدعلی بهمنی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 185-218]
 • ساختار آوایی تحلیل زیبا‌شناختی ساختار آوایی اشعار سلمان هراتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 101-138]
 • ساختار بلاغی زیبایی‌شناسی ساختار تشبیهدر اشعار محمدعلی بهمنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 199-238]
 • ساختار بلاغی نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • ساختار حکایت کاوش ایماژهای بیانی و هنری در داستان «کبک‌انجیر و خرگوش و گربه روزه‌دار» [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-21]
 • ساختار زبان ابزار آفرینش تصاویر شاعرانه در قالب زبان جمال‌‌شناسی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 115-132]
 • ساختار شعر مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]
 • ساختارگرایی بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 179-198]
 • سازها و اصطلاحات موسیقی بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • ساز‌وکارهای طنز بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • سیاست بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • سانسکریت پژوهشی در اتیمولوژی و هم خانواده‌های شماری از واژگان گویش‌های استان کرمان در زبان‌های ایرانی و زبان انگلیسی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 157-166]
 • سایه بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • سیاوش بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • سیاوش کسرایی جلوه‌های رمانتیسم در شعر سیاوش کسرایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 73-98]
 • سبک نقد و زیبایی‌شناسی اصالت در شعر بهار [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-76]
 • سبک بررسی سبک و شیوة خیام در رباعی از منظر آرایه‌های ادبی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 47-60]
 • سبک‏ شخصی مولفه‌های زبانی ‍در اشعار شهراد میدری [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-217]
 • سبک خراسانی کاربرد ادبی و هنری الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار انوری و شاعران سبک خراسانی) [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 143-166]
 • سبک خراسانی اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]
 • سبکشناسی تحلیل آماری ویژگی‌های سبکی و زیباشناختی در دیوان بیدل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 115-127]
 • سبک شناسی سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • سبک‌شناسی تأملی بر سبک مولانا در استخدام جری و تطبیق در استعاره‌های تأویلی قرآنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 23-57]
 • سبک‌شناسی مولفه‌های زبانی ‍در اشعار شهراد میدری [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-217]
 • سبک‌شناسی کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • سبک‌شناسی لایه‌ای بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ) [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 139-160]
 • سبک‌شناسی لایه‌ای مولفه‌های زبانی ‍در اشعار شهراد میدری [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-217]
 • سبک هندی برجسته‌سازی‌های ادبی در شعر بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-140]
 • سبک هندی شعر ایماژیستی شمس لنگرودی و تأثیر سبک هندی، هایکو و کاریکلماتور در آن [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 31-58]
 • سبک هندی تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • سبک هندی تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • سبک هندی تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 219-241]
 • سپهری هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 27-55]
 • سیت‌بیارم تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • سجع بررسی عناصر موسیقیایی در کیمیای سعادت [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 35-55]
 • سرمة خورشید تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر در مجموعة «سرمة خورشید» نادر نادرپور [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 143-166]
 • سیستان خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • سطح زبانی تحلیل زیباشناسی واژگانی ـ دستوری در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 195-209]
 • سعدی چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 39-56]
 • سعدی بررسی وجوه زیبایی‌شناسی فعل در بوستان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 69-88]
 • سعدی تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 113-146]
 • سعید بیابانکی تصویرهای هنری در غزل های عاشورایی های سعید بیابانکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 9-32]
 • سلمان هراتی تحلیل زیبا‌شناختی ساختار آوایی اشعار سلمان هراتی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 101-138]
 • سیمای معشوق سیمای معشوق در غزل‌های حسین منزوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 95-119]
 • سمبولیسم سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 97-125]
 • سمبولیسم تحلیل نمادهای مرگ در اشعار شارل بودلر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 167-187]
 • سمبولیسم اجتماعی  نگاهی به طنز شفیعی کدکنی و شگردهای پردازش آن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 39-58]
 • سنایی بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • سنت نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • سنّت نقاب و تأثیر آن در ساخت فضای شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 239-268]
 • سهروردی بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • سوبژه نقد گفتمان تعلیق در نمایش‌نامه هملت شکسپیر، خوانشی لاکانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 119-138]
 • سودابه بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • سوره قارعه تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 95-115]
 • سوگ سروده جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]

ش

 • شادی‌سروده‌ها تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • شارل بودلر تحلیل نمادهای مرگ در اشعار شارل بودلر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 167-187]
 • شازده احتجاب نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]
 • شاعران تشبیه تشبیه و حروف الفبا در شعر خاقانی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 61-97]
 • شالوده‌شکنی نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]
 • شاملو نقش‌های هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-46]
 • شاملو کارکردهای زیباشناختی ضمیر در شعر شاملو [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 119-134]
 • شاملو نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]
 • شاهنامه زمینه‌های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 23-42]
 • شاهنامه زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • شاهنامه بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • شاهنامه بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • شب نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]
 • شبکه‌های معناساز بن‌مایه‌های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 1-26]
 • شبه تخلص زیبایی‌شناسی تخلص در غزلیات شهریار [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 59-86]
 • شخصیت اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]
 • شخصیت‌بخشی شخصیت‌بخشی به می ‌در شعر حافظ [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 33-52]
 • شراب راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 161-180]
 • شرح‌ شطحیات «اضافه‌های تصویری» و کارکرد آن‌هادر شرح شطحیات روزبهان بقلی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 183-198]
 • شعر دستکش خیال (گسترة وهم و ایهام در شعر حافظ) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 93-113]
 • شعر جمال‌شناسی شعر رودکی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 179-199]
 • شعر علل رویکرد شاعران به حساب جمل، ماده تاریخ، معما و لغز در شعر فارسی و رابطه آن با علم ریاضی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-122]
 • شعر بررسی تلمیح در اشعار سید علی موسوی گرمارودی و محمد‌علی معلم دامغانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 47-72]
 • شعر تأملی در ساختارهای شعر فارسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 73-102]
 • شعر تحلیل و بررسی انگیزه‌های آفرینش شعر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 133-160]
 • شعر کاربرد ادبی و هنری الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار انوری و شاعران سبک خراسانی) [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 143-166]
 • شعر تأملی در ساختارهای لفظی و معنایی شعر عسجدی مروزی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • شعر زیبایی‌شناسی چهره معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ایران [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 77-92]
 • شعر ابن‏خفاجه جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • شعر اخوان ثالث اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]
 • شعر آیینی نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • شعر آیینی خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • شعر انقلاب اسلامی سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • شعر بیدل دهلوی تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]
 • شعر پایداری بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • شعر پارسی ناهماهنگی تصویر در شعر دفاع مقدس [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 29-52]
 • شعر پست‌مدرن بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • شعر ترکمن بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد زیبایی‏شناسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 65-93]
 • شعر تغزلی بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • شعر جدید تحلیل و بررسی انگیزه‌های آفرینش شعر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 133-160]
 • شعر حافظ شخصیت‌بخشی به می ‌در شعر حافظ [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 33-52]
 • شعر حافظ بررسی راز و رمز تصویرگری حافظ با پرگار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 77-96]
 • شعر حسین منزوی تکرار، یکی از عوامل مهم زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 1-39]
 • شعر ساده‌نویسی نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • شعر سیاسی اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]
 • شعر سلمان هراتی بررسی نمادها در اشعار سلمان هراتی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 123-142]
 • شعر سنایی بررسی و تحلیل تصویر‌پردازی از عقل در اشعار سنایی [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 15-34]
 • شعر شاملو هنجارگریزی در شعر شاملو [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 151-186]
 • شعر عاشورایی نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • شعر عربی تصاویرِ متناقض نما در اشعارِ متنبی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 159-188]
 • شعر عربی جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • شعر عربی جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • شعر عطار بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • شعر غنایی بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • شعر فارسی شکل‌شناسی تضمین‌های فارسی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 49-67]
 • شعر فارسی بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 15-38]
 • شعر فارسی تشبیه و حروف الفبا در شعر خاقانی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 61-97]
 • شعر فارسی جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • شعر فارسی کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • شعر فریدون مشیری بررسی شیوه‌های اطناب و بسط کلام در شعر فریدون مشیری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-178]
 • شعر فرم بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • شعر فصیحی هروی پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • شعر قدیم تحلیل و بررسی انگیزه‌های آفرینش شعر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 133-160]
 • شعر کلیم کاشانی تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • شعر کلیم کاشانی بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 151-180]
 • شعر مدرن بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • شعر مشیری کاربردشناسی جمله‌های پرسشی در اشعار فریدون مشیری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 47-71]
 • شعر معاصر سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 97-125]
 • شعر معاصر نقاب و تأثیر آن در ساخت فضای شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 239-268]
 • شعر معاصر شعر ایماژیستی شمس لنگرودی و تأثیر سبک هندی، هایکو و کاریکلماتور در آن [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 31-58]
 • شعر معاصر بررسی جنبه‌های رتوریک و زیبایی‌شناسی شعر فروغ فرخزاد [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 155-178]
 • شعر معاصر بررسی تلمیح در اشعار سید علی موسوی گرمارودی و محمد‌علی معلم دامغانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 47-72]
 • شعر معاصر پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 117-144]
 • شعر معاصر جلوه‌های رمانتیسم در شعر سیاوش کسرایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 73-98]
 • شعر معاصر تصویرپردازی درخت در اشعار نادرپور [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 69-96]
 • شعر معاصر زیبایی‏‏ شناسی محتوایی شعر فروغ فرخ‏زاد [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 79-110]
 • شعر معاصر بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • شعر معاصر بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 161-190]
 • شعر معاصر مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]
 • شعر معاصر نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • شعر معاصر نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • شعر معاصر خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • شعر معاصر نگاهی به طنز شفیعی کدکنی و شگردهای پردازش آن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 39-58]
 • شعر معاصر فارسی بررسی، تحلیل و مقایسۀ تلمیح در اشعار فریدون مشیری و حمید مصدق [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 125-148]
 • شعر منوچهر آتشی بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • شعر نادرپور بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 161-190]
 • شعر نجیب کاشانی جلوه‌های تشبیه و تمثیل در شعر نجیب کاشانی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 1-26]
 • شعر نیمایی تحلیل عناصر داستانی «منظومه آرش کمانگیر» سروده سیاوش کسرایی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 105-124]
 • شعر نیمایی تحلیل نمادپردازی در شعر نیمایی (مطالعۀ موردی اشعار پنج شاعر) [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 135-158]
 • شعرنو نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • شعر هلالی جغتایی جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • شعر واصفی هروی بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • شعر و داستان جهان‌بینی در ساختار داستان کوتاه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-14]
 • شفیعی کدکنی نقاب و تأثیر آن در ساخت فضای شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 239-268]
 • شفیعی کدکنی کارکرد شاعرانه آرکائیسم در شعر شفیعی کدکنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 99-122]
 • شکل ریخت‌شناسی و عناصر زینتی عرفانی اشعار امیر خسرو دهلوی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 23-37]
 • شگردهای منفرد استعاره به توان دو2 در گونه‌ای هنرسازه‌ی ترکیبی (استعاره‌های مصرّحه و مکنیه در «کنایه‌ی استعاری2 ـ ایهامی») [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 67-94]
 • شهاب‌الدّین خُرَندِزی نگاهی تازه به نثر شاعرانة نفثه المصدور [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 135-154]
 • شهریار زیبایی‌شناسی تخلص در غزلیات شهریار [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 59-86]
 • شهریار کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 69-79]
 • شوق بازگشت زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]
 • شیوه ساختارگرایانه تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 95-115]

ص

 • صادق چوبک بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • صتاعات نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • صفات رنگارنگ بررسی صفات رنگارنگ در دیوان محمدعلی بهمنی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 79-114]
 • صفارزاده بررسی زبان شعر طاهره صفارزاده در دورة دوم شاعری (اشعار دفترهای طنین در دلتا، سد و بازوان، سفر پنجم) [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 57-75]
 • صفت نقش‌های هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-46]
 • صفت بلاغت وصف در داستان سیاوش [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 9-44]
 • صفت نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • صفی‌علیشاه بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]
 • صنایع ادبی کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 69-79]
 • صنایع لفظی بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • صنایع لفظی بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • صنایع معنوی بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • صنعت‌پردازی نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • صورخیال بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]
 • صور خیال کاربرد بلاغی واژگان مرکّب بر ساخته از نام حیوانات در قصاید خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 59-80]
 • صور خیال تحلیل زیباشناسی قصاید انوری بر اساس استعاره مکنیه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 73-100]
 • صور خیال صور خیال در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-166]
 • صور خیال بررسی جنبه‌های بلاغی در مرثیۀ محتشم کاشانی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 115-134]
 • صور خیال بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد زیبایی‏شناسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 65-93]
 • صور خیال بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 161-190]
 • صور خیال تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 113-146]
 • صور خیال بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • صور خیال بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • صور خیال زمینه‌های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 23-42]
 • صور خیال کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 69-79]
 • صور خیال‌ بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]

ض

 • ضمیر کارکردهای زیباشناختی ضمیر در شعر شاملو [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 119-134]

ط

 • طبیعت‌گرایی تصویرپردازی درخت در اشعار نادرپور [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 69-96]
 • طرح‏واره تصویری تحلیل معنی‏ شناختی داستان درخت مراد در چارچوب فرضیه فضایی‏ سازی صورت [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 9-22]
 • طرح‌واره‌های تصویری کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در رباعیات وحشی بافقی از دیدگاه معناشناسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]
 • طرح‌واره‌های حجمی کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در رباعیات وحشی بافقی از دیدگاه معناشناسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]
 • طرح‌واره‌های حرکتی کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در رباعیات وحشی بافقی از دیدگاه معناشناسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]
 • طرح‌واره‌های قدرتی کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در رباعیات وحشی بافقی از دیدگاه معناشناسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]
 • طرسوسی تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • طرفین تشبیه زیبایی‌شناسی ساختار تشبیهدر اشعار محمدعلی بهمنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 199-238]
 • طنز زیبایی‌شناسی کاربرد تناقض در طنز عرفانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 103-116]
 • طنز بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • طنز نگاهی به طنز شفیعی کدکنی و شگردهای پردازش آن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 39-58]
 • طنز تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]

ظ

 • ظهیرکرمانی بررسی زیباشناسی منظومة منوهر و دمالت ظهیر کرمانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-22]

ع

 • عارف قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • عرفان زیبایی‌شناسی کاربرد تناقض در طنز عرفانی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 103-116]
 • عرفان تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • عرفان بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • عسجدی تأملی در ساختارهای لفظی و معنایی شعر عسجدی مروزی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • عشق بسامد واژۀ «باد» در زیبایی‌شناسی شعر فروغ فرخزاد در ارتباط با مضامین غنایی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 57-78]
 • عشق بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]
 • عشقی قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • عقل بررسی و تحلیل تصویر‌پردازی از عقل در اشعار سنایی [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 15-34]
 • علم بیان زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • علم بلاغت جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]
 • علم معانی بررسی شیوه‌های اطناب و بسط کلام در شعر فریدون مشیری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-178]
 • عناصر بیانی و بدیعی بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 151-180]
 • عناصر تمثیل بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]
 • عناصر داستان تحلیل عناصر داستانی «منظومه آرش کمانگیر» سروده سیاوش کسرایی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 105-124]
 • عناصر داستان تحلیل عناصر داستانی در منظومة «لیلی و مجنون» مکتبی شیرازی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-20]
 • عناصر دریایی بن‌‌مایه‌های دریایی در تصویر‌های شعری صائب تبریزی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 81-100]
 • عناصر رتوریک (بلاغی) بررسی جنبه‌های رتوریک و زیبایی‌شناسی شعر فروغ فرخزاد [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 155-178]
 • عناصر شعر مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]
 • عناصر موسیقایی بررسی ثاثیر موسیقایی ردیف و قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 201-233]
 • عناصر موسیقی‌آفرین سازه‌‌‌ها در مجموعه «حنجرة زخمی تغزل» حسین منزوی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 99-122]
 • عنصر رنگ کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • عنصر موسیقی‌آفرین بررسی زیبایی‌شناسی اشعار قیصر امین‌پور و نادر نادرپور [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-72]

غ

 • غریزه اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]
 • غزل چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 39-56]
 • غزل زیبایی‌شناسی غزل‌های استاد شهریار در بررسی نقش ردیف در ساختار زبان شعری او [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 1-30]
 • غزل بررسی صفات رنگارنگ در دیوان محمدعلی بهمنی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 79-114]
 • غزل بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ) [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 139-160]
 • غزل شخصیت‌بخشی به می ‌در شعر حافظ [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 33-52]
 • غزل بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]
 • غزل بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • غزل بررسی راز و رمز تصویرگری حافظ با پرگار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 77-96]
 • غزل بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • غزلیات تکرار، یکی از عوامل مهم زیبایی کلام و تشخص شعر حسین منزوی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 1-39]
 • غزلیات کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 147-164]
 • غزلیات نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • غزلیّات نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • غزلیّات بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • غزلیات حسین منزوی سیمای معشوق در غزل‌های حسین منزوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 95-119]
 • غزلیات سلیم تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 219-241]
 • غزلیات عطّار زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • غزلیات مولانا از هنجارگریزی تا فرا هنجارگریزی و خاموشی در غزلیات شمس در تعامل زبان و هیجانات [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 9-30]
 • غزل حسین منزوی بررسی تطبیقی ساختار تصویرهای شعری حسین منزوی و محمدعلی بهمنی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 185-218]
 • غزل محمد علی بهمنی بررسی تطبیقی ساختار تصویرهای شعری حسین منزوی و محمدعلی بهمنی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 185-218]
 • غزل معاصر برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • غزل معاصر نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • غزل معاصر فارسی سیمای معشوق در غزل‌های حسین منزوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 95-119]
 • غزل های عاشورایی تصویرهای هنری در غزل های عاشورایی های سعید بیابانکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 9-32]
 • غنای ادبی بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]

ف

 • فارسی ریخت‌شناسی و عناصر زینتی عرفانی اشعار امیر خسرو دهلوی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 23-37]
 • فاصله بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • فخرالدّین اسعد بلاغت تصویر در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 129-151]
 • فرایند برجسته‌سازی لیلی و مجنون بررسی و تحلیل عناصر موسیقایی در منظومة «لیلی و مجنون» نظامی با تکیه بر عناصر زیبایی‌شناختی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 169-201]
 • فراهنجارگریزی از هنجارگریزی تا فرا هنجارگریزی و خاموشی در غزلیات شمس در تعامل زبان و هیجانات [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 9-30]
 • فریبا وفی بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • فرخی قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • فرخزاد بسامد واژۀ «باد» در زیبایی‌شناسی شعر فروغ فرخزاد در ارتباط با مضامین غنایی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 57-78]
 • فرخی‌سیستانی صدامعنایی بر مبنای زیبایی‌شناسی در شعر فرخی سیستانی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 127-150]
 • فردوسی زمینه‌های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 23-42]
 • فردوسی زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • فردوسی بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • فُرم نقد فرمالیستی قصیدهای از ملکالشعرای بهار در بزرگداشت امام هشتم (ع) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-92]
 • فرمالیسم هنجارگریزی معنایی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 53-72]
 • فرمالیسم برجسته‌سازی در داستان‌ کوتاه «دوباره از همان خیابان‌ها» (اثر بیژن نجدی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 17-38]
 • فرمالیسم نقد فرمالیستی قصیدهای از ملکالشعرای بهار در بزرگداشت امام هشتم (ع) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-92]
 • فرمالیسم نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • فرماﻟﻴﺴﻢ کاوش اسلوب و مبانی آشنایی‌زدایی در پنج‌گنج گنجه‌ای [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-28]
 • فرم پست مدرن بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • فرم شعر بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • فضای شعر نقاب و تأثیر آن در ساخت فضای شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 239-268]
 • فضاهای ذهنی تحلیل معنی‏ شناختی داستان درخت مراد در چارچوب فرضیه فضایی‏ سازی صورت [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 9-22]
 • فعل بررسی وجوه زیبایی‌شناسی فعل در بوستان [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 69-88]
 • فعل کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 147-164]
 • فقر اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]

ق

 • قابلیت تصویری بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • قاعده‎افزایی‌ برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • قاعده‏افزایی بررسی گونه‏ های هنجارگریزی زبانی و بسامد وقوع آن‏ها در شعر سیمین بهبهانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 23-62]
 • قاعده‏کاهی بررسی گونه‏ های هنجارگریزی زبانی و بسامد وقوع آن‏ها در شعر سیمین بهبهانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 23-62]
 • قاعده‌افزایی بررسی زبان شعر طاهره صفارزاده در دورة دوم شاعری (اشعار دفترهای طنین در دلتا، سد و بازوان، سفر پنجم) [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 57-75]
 • قاعده‌کاهی بررسی زبان شعر طاهره صفارزاده در دورة دوم شاعری (اشعار دفترهای طنین در دلتا، سد و بازوان، سفر پنجم) [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 57-75]
 • قافیه بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • قافیه قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • قافیه و ردیف عناصر موسیقایی و زیبایی‌های آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آن‌ها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-71]
 • قالب بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • قرآن زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • قرائن کشف نماد تحلیل نمادپردازی در شعر نیمایی (مطالعۀ موردی اشعار پنج شاعر) [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 135-158]
 • قصاید تحلیل زیباشناسی قصاید انوری بر اساس استعاره مکنیه [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 73-100]
 • قصاید بررسی جنبه‏ ها و جلوه‏ های تمثیل در اشعار خاقانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 111-123]
 • قصاید خاقانی ساختار و ارزش‌های هنری حس‌آمیزی در قصاید خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 53-76]
 • قصاید سنایی مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 21-47]
 • قصیده عناصر موسیقایی و زیبایی‌های آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آن‌ها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-71]
 • قصیده کاربرد ادبی و هنری الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار انوری و شاعران سبک خراسانی) [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 143-166]
 • قیصر امین‌پور هنجارگریزی معنایی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 53-72]
 • قیصر امین‌پور صور خیال در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-166]
 • قیصر امین‌پور بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • قصه و حکایت تحلیل عناصر داستانی «منظومه آرش کمانگیر» سروده سیاوش کسرایی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 105-124]
 • قطب مجازی تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • قفس بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • قلب نحوی برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]

ک

 • کاربرد مجازی واژه‌ها ابزار آفرینش تصاویر شاعرانه در قالب زبان جمال‌‌شناسی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 115-132]
 • کارکردهای بلاغی کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • کارکردهای زبانی بررسی جنبه‌های رتوریک و زیبایی‌شناسی شعر فروغ فرخزاد [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 155-178]
 • کاریکلماتور شعر ایماژیستی شمس لنگرودی و تأثیر سبک هندی، هایکو و کاریکلماتور در آن [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 31-58]
 • کاریکلماتور تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]
 • کاظمی بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • کانون‌شدگی بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • کاووس بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • کتب بدیعی فارسی و عربی نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • کتب بلاغی سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا به امروز [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 77-118]
 • کتب بلاغی سیر تحول «ایهام» در کتاب‌های بلاغت فارسی از گذشته تا امروز [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 125-167]
 • کی‌خسرو بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • کرده مباحثه‌ای در احکام دینی (فقهی) به زبان فارسی میانه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 123-138]
 • کلیدواژه‌ها: مولانا «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • کلیله و دمنه کاوش ایماژهای بیانی و هنری در داستان «کبک‌انجیر و خرگوش و گربه روزه‌دار» [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-21]
 • کلیم کاشانی بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • کیمیای سعادت بررسی عناصر موسیقیایی در کیمیای سعادت [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 35-55]
 • کنایه جنبه های بلاغی در شعر اخوان ثالث [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-16]
 • کنایه جمال‌شناسی شعر رودکی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 179-199]
 • کنایه تصویرهای کنایی در معارف بهاءولد [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 1-14]
 • کنایه پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • کنایه تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • کنایه بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]
 • کنایه بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • کنایه نگرشی بر کنایات و امثال وحکم در قصاید انوری [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 87-104]
 • کنایه‌ی استعاری ـ ایهامی استعاره به توان دو2 در گونه‌ای هنرسازه‌ی ترکیبی (استعاره‌های مصرّحه و مکنیه در «کنایه‌ی استعاری2 ـ ایهامی») [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 67-94]
 • کهن‏الگو بررسی زیباشناختی نوستالژی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 115-134]
 • کهن الگو نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]
 • کودتای 28 مرداد اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]

گ

 • گزاره‌های شعاری «گزاره‌های شعاری» و زمینه‌های پیدایش آن در داستان‌های «سیمین دانشور» بر پایه‌ دیدگاه «بختین» [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 73-104]
 • گفتمان بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]
 • گفتمان روایی تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • گلستان بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]
 • گل‎های رنج تحلیل نمادهای مرگ در اشعار شارل بودلر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 167-187]
 • گونۀ ادبی زیبایی‌شناسی ادبیات داستانی عامه‌پسند در ایران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 145-162]

ل

 • لاندوفسکی تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • لاهوتی قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • لرستان تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • لغز علل رویکرد شاعران به حساب جمل، ماده تاریخ، معما و لغز در شعر فارسی و رابطه آن با علم ریاضی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-122]
 • لفظ تأملی در ساختارهای لفظی و معنایی شعر عسجدی مروزی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • لف و نشر آرایش کلام در شعر نثاری تُونی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 125-144]
 • لیلی و مجنون بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]

م

 • می تصویر می و متفرّعات آن درذهن و زبان حافظ [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 89-123]
 • می شخصیت‌بخشی به می ‌در شعر حافظ [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 33-52]
 • ماده تاریخ علل رویکرد شاعران به حساب جمل، ماده تاریخ، معما و لغز در شعر فارسی و رابطه آن با علم ریاضی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-122]
 • مار رمز‌پردازی مار در مثنوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 139-166]
 • ماهی «تحلیل ماهی، یک نماد معنوی در مثنوی مولوی» [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 167-187]
 • ماهیت نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • مبالغه بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 151-180]
 • متناقض نمایی تصاویرِ متناقض نما در اشعارِ متنبی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 159-188]
 • متنبّی جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • متنبی تصاویرِ متناقض نما در اشعارِ متنبی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 159-188]
 • متون ادبی نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • مثل بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • مثنوی تأملی بر سبک مولانا در استخدام جری و تطبیق در استعاره‌های تأویلی قرآنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 23-57]
 • مثنوی «تحلیل ماهی، یک نماد معنوی در مثنوی مولوی» [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 167-187]
 • مثنوی زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]
 • مثنوی رمز‌پردازی مار در مثنوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 139-166]
 • مثنوی تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • مثنوی تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • مثنوی «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • مثنوی معنوی بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی مولانا بر مبنای الگوی لیچ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 117-138]
 • مجاز جنبه های بلاغی در شعر اخوان ثالث [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-16]
 • مجاز جمال‌شناسی شعر رودکی [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 179-199]
 • مجاز تصویر می و متفرّعات آن درذهن و زبان حافظ [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 89-123]
 • مجاز صور خیال در اشعار قیصر امین‌پور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-166]
 • مجالس سبعه بررسی زیباشناختی مجلس‌گویی مولانا در مجالس سبعه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 157-188]
 • مجلس‌گویی بررسی زیباشناختی مجلس‌گویی مولانا در مجالس سبعه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 157-188]
 • مجموعه داستان نیمه تاریک ماه بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • مجموعۀ سیاه‌مشق بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]
 • محتشم کاشانی بررسی جنبه‌های بلاغی در مرثیۀ محتشم کاشانی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 115-134]
 • محتوا نقد و زیبایی‌شناسی اصالت در شعر بهار [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-76]
 • محیط اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]
 • محیط اجتماعی انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • محمدرضا بایرامی تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 169-222]
 • محمدعلی بهمنی بررسی صفات رنگارنگ در دیوان محمدعلی بهمنی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 79-114]
 • محمّد‌مهدی جواهری زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • مخاطب‌ زیبایی‌شناسی چهره معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ایران [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 77-92]
 • مخاطب‌گرایی نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • مخالف‌خوانی هنجارگریزی در مضمون‌سازی و معناآفرینی غزلیات بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-185]
 • مختصات سبکی تحلیل آماری ویژگی‌های سبکی و زیباشناختی در دیوان بیدل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 115-127]
 • مدرسه بررسی نمادها در اشعار سلمان هراتی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 123-142]
 • مدل‌های ارتباط واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • مراتب مرگ نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • مراعات نظیر تصویر می و متفرّعات آن درذهن و زبان حافظ [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 89-123]
 • مرثیه بررسی جنبه‌های بلاغی در مرثیۀ محتشم کاشانی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 115-134]
 • مرثیه جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • میرزا نصیر اصفهانی معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]
 • مرگ اعماق تاریک و فریادهای خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه‌های اجتماعی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-156]
 • مرگ تحلیل نمادهای مرگ در اشعار شارل بودلر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 167-187]
 • مرگ نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • مرگ و زندگی تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • مزه حسّ‌آمیزی در معارف بهاءولد [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 45-60]
 • مشروطه قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • مصیبت کربلا بررسی جنبه‌های بلاغی در مرثیۀ محتشم کاشانی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 115-134]
 • مصیبت‏نامه بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • مضمون‌آفرینی توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • مطلع غزلیّات بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • معادل‌یابی بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • معارف تصویرهای کنایی در معارف بهاءولد [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 1-14]
 • معارف حسّ‌آمیزی در معارف بهاءولد [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 45-60]
 • معشوق بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • معشوق‌ زیبایی‌شناسی چهره معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ایران [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 77-92]
 • معما علل رویکرد شاعران به حساب جمل، ماده تاریخ، معما و لغز در شعر فارسی و رابطه آن با علم ریاضی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 101-122]
 • معنا صدامعنایی بر مبنای زیبایی‌شناسی در شعر فرخی سیستانی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 127-150]
 • معنا تأملی در ساختارهای لفظی و معنایی شعر عسجدی مروزی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 31-56]
 • معنا تصاویرِ متناقض نما در اشعارِ متنبی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 159-188]
 • معناشناسی کاربرد طرح‌واره‌های تصویری در رباعیات وحشی بافقی از دیدگاه معناشناسی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 9-26]
 • معناشناسی تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 95-115]
 • معنای کاربردشناختی بررسی اصول گرایس در داستان «سیاوش» در شاهنامه [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 133-154]
 • معنای معناشناختی بررسی اصول گرایس در داستان «سیاوش» در شاهنامه [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 133-154]
 • معنا و مفهوم نقش و کارکرد آواها (واج‌ها) در شعر فارسی (با بررسی غزلیات حافظ) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 87-114]
 • معنی ‏شناسی تحلیل معنی‏ شناختی داستان درخت مراد در چارچوب فرضیه فضایی‏ سازی صورت [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 9-22]
 • مفاهیم هنری پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • مفهوم نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • مقوله دستوری کارکردهای زیباشناختی ضمیر در شعر شاملو [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 119-134]
 • مقوله‌های زبانی نقش‌های هنری صفت در ایجاد زبان ادبی، تصویرسازی و کیفیت عاطفه و اندیشه در شعر شاملو [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 27-46]
 • مکتبی شیرازی تحلیل عناصر داستانی در منظومة «لیلی و مجنون» مکتبی شیرازی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-20]
 • مکتب فرانکفورت بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-25]
 • ملتمسات انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • ملکالشعرا بهار نقد فرمالیستی قصیدهای از ملکالشعرای بهار در بزرگداشت امام هشتم (ع) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 77-92]
 • مینیاتور تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • منزوی نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • منطق واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • منظومة عاشقانه بررسی زیباشناسی منظومة منوهر و دمالت ظهیر کرمانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-22]
 • منظومة «لیلی و مجنون» تحلیل عناصر داستانی در منظومة «لیلی و مجنون» مکتبی شیرازی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-20]
 • منظومه آرش کمانگیر تحلیل عناصر داستانی «منظومه آرش کمانگیر» سروده سیاوش کسرایی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 105-124]
 • منظومه خانه سریویلی واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • مینی‌مالیسم بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • منوچهر مباحثه‌ای در احکام دینی (فقهی) به زبان فارسی میانه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 123-138]
 • منوچهری کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • منوهر و دمالت بررسی زیباشناسی منظومة منوهر و دمالت ظهیر کرمانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-22]
 • مهر مهر و باورهایی از آن در ژرف‌ساخت استعاره‌های خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 141-162]
 • مهرپرستی مهر و باورهایی از آن در ژرف‌ساخت استعاره‌های خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 141-162]
 • موتیو تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • موسیقی بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • موسیقی بیرونی سازه‌‌‌ها در مجموعه «حنجرة زخمی تغزل» حسین منزوی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 99-122]
 • موسیقی درونی صدامعنایی بر مبنای زیبایی‌شناسی در شعر فرخی سیستانی [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 127-150]
 • موسیقی درونی سازه‌‌‌ها در مجموعه «حنجرة زخمی تغزل» حسین منزوی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 99-122]
 • موسیقی درونی تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر در مجموعة «سرمة خورشید» نادر نادرپور [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 143-166]
 • موسیقی درونی زیبایی‌شناسی موسیقی درونی ترکیبات شعری منزوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 167-192]
 • موسیقی درونی بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • موسیقی شعر زیبایی‌شناسی غزل‌های استاد شهریار در بررسی نقش ردیف در ساختار زبان شعری او [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 1-30]
 • موسیقی شعر بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • موسیقی شعر جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • موسیقی شعر بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • موسیقی شعر بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]
 • موسیقی کناری سازه‌‌‌ها در مجموعه «حنجرة زخمی تغزل» حسین منزوی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 99-122]
 • موسیقی کناری و بیرونی بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • موسیقی معنوی تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر در مجموعة «سرمة خورشید» نادر نادرپور [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 143-166]
 • موسیقی معنوی زیبایی‌شناسی موسیقی درونی ترکیبات شعری منزوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 167-192]
 • موسیقی معنوی بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • مولانا بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • مولانا بررسی زیباشناختی مجلس‌گویی مولانا در مجالس سبعه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 157-188]
 • مولانا تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • مولفه‌های زبانی مولفه‌های زبانی ‍در اشعار شهراد میدری [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-217]
 • مولوی «تحلیل ماهی، یک نماد معنوی در مثنوی مولوی» [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 167-187]

ن

 • نادرپور تحلیل زیبایی‌شناختی تصویر در مجموعة «سرمة خورشید» نادر نادرپور [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 143-166]
 • نادرپور بررسی زیبایی‌شناسی اشعار قیصر امین‌پور و نادر نادرپور [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 47-72]
 • نادرپور تصویرپردازی درخت در اشعار نادرپور [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 69-96]
 • ناصرخسرو واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • ناصر کشاورز زیبا‌‌‌‌یی‌شناسی آثار ناصر کشاورز [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 189-217]
 • نبوّت تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]
 • نثر شاعرانه نگاهی تازه به نثر شاعرانة نفثه المصدور [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 135-154]
 • نثر فارسی بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • نثر فنی نگاهی تازه به نثر شاعرانة نفثه المصدور [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 135-154]
 • نجوم تصویر‌آفرینی با اصطلاحات نجومی و صور فلکی در ویس و رامین اسعد گرگانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 121-146]
 • نحو بررسی جلوه‌های زیبایی زبان در رباعیات ابوسعید ابوالخیر [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 63-78]
 • نحوی کارکرد شاعرانه آرکائیسم در شعر شفیعی کدکنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 99-122]
 • نشانه نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • نظامی تصویرسازی با خورشید (آفتاب) در اشعار انوری، خاقانی و نظامی و مقایسة آن‌ها با یک‌دیگر [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 29-46]
 • نظامی‌گنجوی بررسی و تحلیل عناصر موسیقایی در منظومة «لیلی و مجنون» نظامی با تکیه بر عناصر زیبایی‌شناختی [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 169-201]
 • نظریه ادبی بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • نظریه ژرار ژنت بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • نظریه کووچش بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-160]
 • نظریه لیچ بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی مولانا بر مبنای الگوی لیچ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 117-138]
 • نفثه المصدور نگاهی تازه به نثر شاعرانة نفثه المصدور [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 135-154]
 • نفثه‌المصدور بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • نفثه‏المصدور بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 179-198]
 • نقاب نقاب و تأثیر آن در ساخت فضای شعر محمدرضا شفیعی‌کدکنی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 239-268]
 • نقاشی بررسی بن‌مایه‌های زیبایی‌شناسی هنر و ادبیات [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 163-181]
 • نقد نقد و زیبایی‌شناسی اصالت در شعر بهار [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 57-76]
 • نقد نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • نقد بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • نقد ادبی کاوش اسلوب و مبانی آشنایی‌زدایی در پنج‌گنج گنجه‌ای [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-28]
 • نقد ادبی کاربرد ادبی و هنری الف در پهنه ادب پارسی (با تکیه بر اشعار انوری و شاعران سبک خراسانی) [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 143-166]
 • نقد ادبی بررسی، تحلیل و مقایسۀ تلمیح در اشعار فریدون مشیری و حمید مصدق [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 125-148]
 • نقد ادبی نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]
 • نقد تخیل جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • نقد ساختاری نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • نقد شعر تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • نقد شعر نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • نقد محتوایی نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • نقش های زبانی معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]
 • نقش‌های منظوری کاربردشناسی جمله‌های پرسشی در اشعار فریدون مشیری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 47-71]
 • نگارگری بررسی قابلیت‌های تصویری آثار رمزی شیخ اشراق سهروردی با رویکرد به داستان آواز پر جبرئیل [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 1-22]
 • نگرش سیاسی تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • نگرش و تصویر نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • نماد بررسی نمادها در اشعار سلمان هراتی [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 123-142]
 • نماد «تحلیل ماهی، یک نماد معنوی در مثنوی مولوی» [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 167-187]
 • نماد تحلیل نمادهای مرگ در اشعار شارل بودلر [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 167-187]
 • نماد نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]
 • نماد نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • نماد تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • نمادپردازی نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • نمادشناسی رمز‌پردازی مار در مثنوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 139-166]
 • نمادگرایی سمبولیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر مهدی اخوان ثالث و هوشنگ ابتهاج [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 97-125]
 • نمادگرایی اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]
 • نمادگونه نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • نیما یوشیج بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-25]
 • نیما یوشیج واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • نوآوری بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • نوآوری نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • نوجوان بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • نوستالژی بررسی زیباشناختی نوستالژی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 115-134]
 • نوستالژی زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]
 • نویسنده داستان جهان‌بینی در ساختار داستان کوتاه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-14]
 • نوشتار زنانه بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]
 • نوشتار مردانه بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]

و

 • وا نقش و کارکرد آواها (واج‌ها) در شعر فارسی (با بررسی غزلیات حافظ) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 87-114]
 • واج نقش و کارکرد آواها (واج‌ها) در شعر فارسی (با بررسی غزلیات حافظ) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 87-114]
 • واج‌آرایی نقش و کارکرد آواها (واج‌ها) در شعر فارسی (با بررسی غزلیات حافظ) [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 87-114]
 • واج‌آرایی تصویر می و متفرّعات آن درذهن و زبان حافظ [دوره 6، شماره 26، 1394، صفحه 89-123]
 • واژگانی کارکرد شاعرانه آرکائیسم در شعر شفیعی کدکنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 99-122]
 • واژگان کلیدی: مولانا تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • واژگان مرکب کاربرد بلاغی واژگان مرکّب بر ساخته از نام حیوانات در قصاید خاقانی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 59-80]
 • واژگان و دستور زبان تحلیل زیباشناسی واژگانی ـ دستوری در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 195-209]
 • واژه زیبایی‌شناسی بلاغی در تاریخ بیهقی و تأثیر کلام او بر مخاطب [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 39-51]
 • واژه بررسی جلوه‌های زیبایی زبان در رباعیات ابوسعید ابوالخیر [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 63-78]
 • واژه‌های کلیدی رهبر معظم انقلاب سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • واژه‌های کلیدی قطب استعاری تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • واژه‌های کلیدی مضمون‌آفرینی زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 69-86]
 • وحدت‌گرایی زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]
 • ویران بسامد واژۀ «باد» در زیبایی‌شناسی شعر فروغ فرخزاد در ارتباط با مضامین غنایی [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 57-78]
 • وزن جنبه های بلاغی در شعر اخوان ثالث [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-16]
 • وزن عناصر موسیقایی و زیبایی‌های آن در قصاید انوری و جمال و مقایسه تطبیقی آن‌ها [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-71]
 • وزن بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • وزن عروضی بررسی عناصر موسیقیایی در کیمیای سعادت [دوره 5، شماره 22، 1393، صفحه 35-55]
 • ویژگی‌های زبانی و محتوایی بررسی مبانی زیباشناسی در رمان «چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 87-110]
 • ویس و رامین تصویر‌آفرینی با اصطلاحات نجومی و صور فلکی در ویس و رامین اسعد گرگانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 121-146]
 • ویس و رامین بلاغت تصویر در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 129-151]
 • وصف شعری جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • وصف هنری بلاغت وصف در داستان سیاوش [دوره 6، شماره 25، 1394، صفحه 9-44]
 • ولایت علوی تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]

ه

 • هایکو شعر ایماژیستی شمس لنگرودی و تأثیر سبک هندی، هایکو و کاریکلماتور در آن [دوره 4، شماره 17، 1392، صفحه 31-58]
 • هجا زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 69-86]
 • هیجانات از هنجارگریزی تا فرا هنجارگریزی و خاموشی در غزلیات شمس در تعامل زبان و هیجانات [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 9-30]
 • هرمنوتیک بررسی بن‌مایه‌های زیبایی‌شناسی هنر و ادبیات [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 163-181]
 • هستی‌شناسی نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • هشت کتاب هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 27-55]
 • هفت‌ اورنگ توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • هنجار‏گریزی معنایی بررسی گونه‏ های هنجارگریزی زبانی و بسامد وقوع آن‏ها در شعر سیمین بهبهانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 23-62]
 • هنجارافزایی برجسته‌سازی‌های ادبی در شعر بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-140]
 • هنجارگریزی هنجارگریزی در شعر شاملو [دوره 5، شماره 21، 1393، صفحه 151-186]
 • هنجارگریزی برجسته‌سازی در داستان‌ کوتاه «دوباره از همان خیابان‌ها» (اثر بیژن نجدی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 17-38]
 • هنجارگریزی چندگونگی ایهام در غزلیات سعدی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 39-56]
 • هنجارگریزی برجسته‌سازی‌های ادبی در شعر بیدل دهلوی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 101-140]
 • هنجارگریزی پژوهشی در ساختار هنجارگریزی شعر احمد عزیزی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 117-144]
 • هنجارگریزی کارکرد شاعرانه آرکائیسم در شعر شفیعی کدکنی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 99-122]
 • هنجارگریزی کاوش اسلوب و مبانی آشنایی‌زدایی در پنج‌گنج گنجه‌ای [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 9-28]
 • هنجارگریزی از هنجارگریزی تا فرا هنجارگریزی و خاموشی در غزلیات شمس در تعامل زبان و هیجانات [دوره 7، شماره 30، 1395، صفحه 9-30]
 • هنجارگریزی شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-28]
 • هنجارگریزی بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • هنجارگریزی انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • هنجارگریزی برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • هنجارگریزی‌ هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 27-55]
 • هنجار گریزی آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 93-112]
 • هنجارگریزی آوایی بررسی گونه‏ های هنجارگریزی زبانی و بسامد وقوع آن‏ها در شعر سیمین بهبهانی [دوره 7، شماره 29، 1395، صفحه 23-62]
 • هنجارگریزی معنایی هنجارگریزی معنایی در شعر قیصر امین‌پور [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 53-72]
 • هنجارگریزی معنایی هنجارگریزی در مضمون‌سازی و معناآفرینی غزلیات بیدل دهلوی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-185]
 • هنجارگریزی معنایی بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی مولانا بر مبنای الگوی لیچ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 117-138]
 • هنجارگریزی معنایی هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 27-55]
 • هنجارگریزی نحوی برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]
 • هندی ریخت‌شناسی و عناصر زینتی عرفانی اشعار امیر خسرو دهلوی [دوره 4، شماره 18، 1392، صفحه 23-37]
 • هنر بررسی بن‌مایه‌های زیبایی‌شناسی هنر و ادبیات [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 163-181]
 • هنرسازه نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • هنرسازه‌های ترکیبی استعاره به توان دو2 در گونه‌ای هنرسازه‌ی ترکیبی (استعاره‌های مصرّحه و مکنیه در «کنایه‌ی استعاری2 ـ ایهامی») [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 67-94]
 • هویت نقد گفتمان تعلیق در نمایش‌نامه هملت شکسپیر، خوانشی لاکانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 119-138]
 • هوشنگ ابتهاج بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]
 • هوشنگ گلشیری نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]

ی

 • یاکوبسن معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]