نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • آذر یزدی بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]
 • آرایه‎های ادبی بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • آرایه‎های معنوی بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • آشنایی‌زدایی بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 151-180]
 • آشنایی‌زدایی برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]
 • آن گاه پس از تندر برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]
 • آیینه تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]

ا

 • ایجاد انگیزه واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • ارتباطات غیرِ‌کلامی زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • استعاره تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • استعاره بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • انسان آرمانی بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • انواع تمثیل بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]

ب

 • بیان و بدیع بلاغت تصویر در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 129-151]
 • بدیع زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • بیدل تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • براعت استهلال واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • برجسته‌سازی برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]
 • بیغمی تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • بلاغت زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]

پ

 • پایه ادراکی روانی تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]
 • پایه زمانی تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]
 • پرسش واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • پرگار بررسی راز و رمز تصویرگری حافظ با پرگار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 77-96]
 • پرگار در شعر بررسی راز و رمز تصویرگری حافظ با پرگار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 77-96]

ت

 • ترانه تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • تشبیه کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 69-79]
 • تشبیه بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • تصویرگرایی بلاغت تصویر در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 129-151]
 • تفسیر منظوم بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]
 • تقابل‌های‌ دوگانه زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • تلمیحات قرآنی زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • تمثیل بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • تمثیل‌های روایی و غیر روایی بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]

ج

 • جنسیت بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]

ح

 • حسین(ع) ذکر حسین (ع) در حماسه‌های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 155-182]
 • حقیقت محّمدی تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]
 • حماسه مذهبی   ذکر حسین (ع) در حماسه‌های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 155-182]
 • حمله حیدری ذکر حسین (ع) در حماسه‌های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 155-182]

خ

 • خودسازی زمینه‌های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 23-42]

د

 • داراب‌نامه تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • داستان پیامبران و امامان بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]
 • داستان فکری بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]
 • داستانک بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • داستانک‌های فریبرز لرستانی بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • داستان کوتاه بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • داوود امیریان بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • دفاع مقدس بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • دیوان اشعار زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • دیوان سلیم بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]

ذ

ر

 • راجی کرمانی ذکر حسین (ع) در حماسه‌های دینی با نگاهی به حمله حیدری راجی کرمانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 155-182]
 • رسالت تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]
 • رمان فارسی بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]
 • رنگ زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • روایت کنش‌گر همسان تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]
 • روایت متنگرای ناهمسان تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]

ز

 • زیبا‌شناختی بررسی زیباشناختی مجلس‌گویی مولانا در مجالس سبعه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 157-188]
 • زیبایی‌شناسی بررسی زیباشناسی منظومة منوهر و دمالت ظهیر کرمانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-22]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • زیبایی‌شناسی تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • زیبایی‌شناسی‌ بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]
 • زبان زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • زبان بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]

ژ

 • ژرار ژنت تحلیل گونه‌شناسی روایی در دو داستان «پرنده فقط یک پرنده بود» و «هر دو روی یک سکّه» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-21]

س

 • ساز‌وکارهای طنز بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • سیاست بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • سبک هندی تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • سیت‌بیارم تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • سنایی بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • سنت نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]

ش

 • شادی‌سروده‌ها تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]
 • شاهنامه زمینه‌های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 23-42]
 • شاهنامه زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • شاهنامه بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • شعر بیدل دهلوی تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]
 • شعر حافظ بررسی راز و رمز تصویرگری حافظ با پرگار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 77-96]
 • شعر کلیم کاشانی بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 151-180]
 • شهریار کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 69-79]

ص

 • صادق چوبک بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • صفی‌علیشاه بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]
 • صنایع ادبی کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 69-79]
 • صنایع لفظی بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • صورخیال بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]
 • صور خیال زمینه‌های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 23-42]
 • صور خیال کارکرد تشبیه در پهنة شعر محمدحسین (بهجت تبریزی) شهریار [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 69-79]
 • صور خیال‌ بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]

ط

 • طرسوسی تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • طنز بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]

ظ

 • ظهیرکرمانی بررسی زیباشناسی منظومة منوهر و دمالت ظهیر کرمانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-22]

ع

 • عارف قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • عشقی قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • علم بیان زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • عناصر بیانی و بدیعی بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 151-180]
 • عناصر تمثیل بررسی تمثیل و روایت در تفسیر منظوم قرآن صفی‌علیشاه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 43-74]

غ

 • غزل بررسی راز و رمز تصویرگری حافظ با پرگار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 77-96]
 • غزلیات عطّار زیبایی‌شناسی تقابل‌های دوگانه در غزلیات عطّار [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 29-52]
 • غزل معاصر نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • غنای ادبی بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]

ف

 • فخرالدّین اسعد بلاغت تصویر در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 129-151]
 • فرخی قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • فردوسی زمینه‌های کاربست اخلاقی صور خیال در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به مفهوم خودسازی و اصلاح از درون) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 23-42]
 • فردوسی زبانِ ادبی و بلاغی رنگ در ارتباطاتِ غیرِ کلامی، در شاهنامه فردوسی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 189-229]
 • فردوسی بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]

ق

 • قافیه قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • قرآن زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • قفس بررسی ابعاد تمثیلی داستان «قفس» از صادق چوبک [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 23-39]
 • قلب نحوی برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]

ک

 • کی‌خسرو بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]
 • کنایه بررسی زیبایی‌شناختی کنایه در داستان‌های فکری کودکان در ایران با رویکرد به «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 125-151]
 • کنایه بررسی زمینه‌های کاربست «تشبیه، کنایه و استعاره» در ترسیم انسان آرمانی در شاهنامۀ فردوسی (با رویکرد به شخصیت کی‌خسرو) [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 155-171]

گ

 • گفتمان روایی تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]

ل

 • لاندوفسکی تحلیل مقایسه‌ای زیبا‌یی‌شناسی روایی در داراب‌نامه طرسوسی و بیغمی (با رویکرد نظام ژرف‌ساخت و روساخت روایی اریک لاندوفسکی) [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 23-47]
 • لاهوتی قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • لرستان تحلیل زیبایی‌شناختی شادی‌‌سروده‌های لرستان با تکیه بر ترانة «سیت‌بیارم» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 125-154]

م

 • مبالغه بررسی کاربرد اغراق در اشعار کلیم کاشانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 151-180]
 • مجالس سبعه بررسی زیباشناختی مجلس‌گویی مولانا در مجالس سبعه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 157-188]
 • مجلس‌گویی بررسی زیباشناختی مجلس‌گویی مولانا در مجالس سبعه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 157-188]
 • محمّد‌مهدی جواهری زیبایی‎شناسی تلمیحات قرآنی در سروده‌های محمّدمهدی جواهری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 49-78]
 • مشروطه قوافی بلاغی با تأکید بر اشعار چهار شاعر عصر مشروطه (فرخی، عشقی، عارف و لاهوتی) [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 81-102]
 • مطلع غزلیّات بررسی آرایه‎ها‎ی بدیعی در مطلع غزلیّات ‎سنایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 103-127]
 • منزوی نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • منطق واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • منظومة عاشقانه بررسی زیباشناسی منظومة منوهر و دمالت ظهیر کرمانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-22]
 • مینی‌مالیسم بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • منوهر و دمالت بررسی زیباشناسی منظومة منوهر و دمالت ظهیر کرمانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-22]
 • موتیو تحلیل استعاری آب و آیینه در اشعار بیدل [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 1-22]
 • موسیقی شعر بازتاب زیباشناختی سیمای پیامبران و امامان در دیوان سلیم تهرانی [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 103-123]
 • مولانا بررسی زیباشناختی مجلس‌گویی مولانا در مجالس سبعه [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 157-188]

ن

 • ناصرخسرو واکاوی آرایه براعت استهلال در دیوان «ناصرخسرو» [دوره 10، شماره 42، 1398، صفحه 41-68]
 • نبوّت تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]
 • نظریه ادبی بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • نقد بررسی داستانک‌های فریبرز لرستانی بر پایه اصول مینی‌مال [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 123-149]
 • نمادپردازی نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • نوآوری نگاهی به نمادپردازی در غزل حسین منزوی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 79-104]
 • نوجوان بررسی مؤلفه‌ها و الگوهای طنز در آثار داوود امیریان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 76-100]
 • نوشتار زنانه بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]
 • نوشتار مردانه بررسی رابطۀ زبان و جنسیت در شش رمان معاصر فارسی قبل و بعد از انقلاب [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 105-122]

و

 • ویس و رامین بلاغت تصویر در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 129-151]
 • ولایت علوی تحلیل زیباشناختی آموزه‌های اسرار نبوّت و ولایت از منظر قرآن و عرفان در شعر بیدل دهلوی [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 97-127]

ه

 • هنجارگریزی نحوی برجسته‌سازی انواع و شیوه‌های قلب نحوی در شعر اخوان ثالث [دوره 10، شماره 41، 1398، صفحه 1-28]