نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشنایی زدایی شگردهای آشنایی زدایی در اشعار احمد بروجردی با تکیه بر دفتر شعرجایی نه دور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 95-120]

ا

 • ابتهاج بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • احمد بروجردی شگردهای آشنایی زدایی در اشعار احمد بروجردی با تکیه بر دفتر شعرجایی نه دور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 95-120]
 • احمدمحمود بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • ادبیات غنایی بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]
 • ارتباطات غیر کلامی واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • ارتباطات غیر کلامی کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • استعاره خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • امثال و حکم نگرشی بر کنایات و امثال وحکم در قصاید انوری [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 87-104]
 • امر بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • امر و نهی «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • انشاء بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • انوری –قصاید نگرشی بر کنایات و امثال وحکم در قصاید انوری [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 87-104]

ب

 • بازی زبانی تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]
 • بررسی ساختاری و فکری تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 169-222]
 • بلاغت بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • بلاغت بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]
 • بلاغت کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • بهارستان بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]

پ

 • پریشان بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]
 • پیرنگ بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • پیر و جوان معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]

ت

 • تحولات سبکی کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • تشیع خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • تصویر تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]
 • تصویرپردازی بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • تصویرگری تصویرهای هنری در غزل های عاشورایی های سعید بیابانکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 9-32]
 • تصویرهای شعری بررسی تطبیقی ساختار تصویرهای شعری حسین منزوی و محمدعلی بهمنی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 185-218]
 • تضاد و تقابل تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • تعلیم «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • تعهد اجتماعی نگاهی به طنز شفیعی کدکنی و شگردهای پردازش آن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 39-58]
 • تقابل دوگانه بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]
 • تقابل دوگانه تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 219-241]

ج

 • جامعه بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-25]
 • جامه دران تصویرهای هنری در غزل های عاشورایی های سعید بیابانکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 9-32]
 • جایی نه دور شگردهای آشنایی زدایی در اشعار احمد بروجردی با تکیه بر دفتر شعرجایی نه دور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 95-120]
 • جمال‌شناسی تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • جملات انشایی «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]

ح

 • حدیقه نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • حماسه تحلیل ساختار حماسی داراب نامه طرسوسی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 145-175]
 • حماسه های منثور تحلیل ساختار حماسی داراب نامه طرسوسی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 145-175]

خ

 • خرابات بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]
 • خسرو شیرین بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]
 • خسرو و شیرین بررسی ثاثیر موسیقایی ردیف و قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 201-233]

د

 • داراب نامه طرسوسی تحلیل ساختار حماسی داراب نامه طرسوسی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 145-175]
 • دزدمونا خوشبخت می شود بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • دستور نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • دفاع مقدس تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 169-222]
 • دهه نود تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]

ر

 • ری بردویستل واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • ردیف و قافیه بررسی ثاثیر موسیقایی ردیف و قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 201-233]
 • رستم‌ بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • رضا مختاری بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • رمان بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • رمان تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 169-222]
 • رمز تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • رنگ کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • روایت بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • رودکی کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]

ز

 • زیبایی شناسی بررسی ثاثیر موسیقایی ردیف و قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 201-233]
 • زیبایی شناسی نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • زیبایی شناسی معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]
 • زیبایی شناسی بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]
 • زیبایی‌شناسی انتقادی بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-25]
 • زندگی نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • زوجهای متقابل تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 219-241]

ژ

 • ژاک دریدا نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]

س

 • ساختار بررسی تطبیقی ساختار تصویرهای شعری حسین منزوی و محمدعلی بهمنی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 185-218]
 • سیاوش بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • سبک‌شناسی کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • سبک هندی تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 219-241]
 • سیستان خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • سعید بیابانکی تصویرهای هنری در غزل های عاشورایی های سعید بیابانکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 9-32]
 • سیمای معشوق سیمای معشوق در غزل‌های حسین منزوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 95-119]
 • سمبولیسم اجتماعی  نگاهی به طنز شفیعی کدکنی و شگردهای پردازش آن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 39-58]
 • سودابه بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]

ش

 • شازده احتجاب نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]
 • شالوده‌شکنی نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]
 • شاهنامه بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • شعر آیینی خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • شعر تغزلی بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • شعر غنایی بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • شعر فارسی کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • شعر معاصر خیزش استعاره در شعر آیینی معاصر سیستان با تکیه بر آثار شاعران معاصر [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 121-140]
 • شعر معاصر نگاهی به طنز شفیعی کدکنی و شگردهای پردازش آن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 39-58]
 • شعرنو نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • شگردهای منفرد استعاره به توان دو2 در گونه‌ای هنرسازه‌ی ترکیبی (استعاره‌های مصرّحه و مکنیه در «کنایه‌ی استعاری2 ـ ایهامی») [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 67-94]

ص

 • صفت نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]

ط

 • طنز نگاهی به طنز شفیعی کدکنی و شگردهای پردازش آن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 39-58]
 • طنز تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]

ع

 • عرفان تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • عرفان بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • عشق بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]
 • عناصر موسیقایی بررسی ثاثیر موسیقایی ردیف و قافیه در منظومه خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 201-233]
 • عنصر رنگ کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]

غ

 • غزل بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • غزلیّات بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • غزلیات حسین منزوی سیمای معشوق در غزل‌های حسین منزوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 95-119]
 • غزلیات سلیم تحلیل تقابل در مولفه های زبانی دیوان سلیم تهرانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 219-241]
 • غزل حسین منزوی بررسی تطبیقی ساختار تصویرهای شعری حسین منزوی و محمدعلی بهمنی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 185-218]
 • غزل محمد علی بهمنی بررسی تطبیقی ساختار تصویرهای شعری حسین منزوی و محمدعلی بهمنی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 185-218]
 • غزل معاصر فارسی سیمای معشوق در غزل‌های حسین منزوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 95-119]
 • غزل های عاشورایی تصویرهای هنری در غزل های عاشورایی های سعید بیابانکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 9-32]

ف

 • فریبا وفی بررسی و مقایسه جنبه‌های تصویری در روایت‌های زنانه و مردانه در دو رمان «همسایه‌ها» از احمد محمود و «پرنده من» از فریبا وفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 155-173]
 • فرم پست مدرن بررسی جلوه های زیبایی شناسانه در فرم پست مدرنیستی پیرنگ داستان «دزدمونا خوشبخت می شود»رضا مختاری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 223-249]

ک

 • کارکردهای بلاغی کارکردها و تحولات بلاغی عنصر «رنگ» در گذر از سبک‌های شعر فارسی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-138]
 • کاریکلماتور تحلیل عناصر تصویرساز در طنزآفرینی (با تکیه بر کاریکلماتورهای دهه‌ی نود) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 55-86]
 • کاووس بررسی شخصیت‌پردازی سیاوش در شاهنامه فردوسی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 55-94]
 • کلیدواژه‌ها: مولانا «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • کلیم کاشانی بررسی معانی ثانوی امر در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-130]
 • کنایه نگرشی بر کنایات و امثال وحکم در قصاید انوری [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 87-104]
 • کنایه‌ی استعاری ـ ایهامی استعاره به توان دو2 در گونه‌ای هنرسازه‌ی ترکیبی (استعاره‌های مصرّحه و مکنیه در «کنایه‌ی استعاری2 ـ ایهامی») [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 67-94]

گ

 • گلستان بررسی و مقایسه زیبایی شناسی معنوی گلستان با بهارستان، پریشان و خرابات [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 35-66]

ل

 • لیلی و مجنون بررسی تقابل‌های دو گانه در مثنوی‌های عاشقانه لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-38]

م

 • ماهیت نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • مثنوی تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • مثنوی تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • مثنوی «بررسی و تحلیل نقش «امر و نهی» در دفتر پنجم مثنوی مولوی» [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 165-184]
 • محمدرضا بایرامی تحلیل و بررسی ساختاری و فکری داستان‌های دفاع مقدس با نگاهی بر آثار و رمان‌های محمدرضا بایرامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 169-222]
 • مدل‌های ارتباط واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • مراتب مرگ نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • میرزا نصیر اصفهانی معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]
 • مرگ نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • مرگ و زندگی تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]
 • معشوق بازتابِ ذهنیت غنایی در هنجار تغزلی و غزلِ هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 139-164]
 • مفهوم نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • مکتب فرانکفورت بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-25]
 • منظومه خانه سریویلی واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]
 • منوچهری کاربرد زبان بلاغی و ادبی رنگ در ارتباطات غیر کلامی در اشعار رودکی و منوچهری [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 251-305]
 • مولانا تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]

ن

 • نقد ادبی نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]
 • نقش های زبانی معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]
 • نماد تحلیل بلاغی رمز و نمادگرایی مولانا در مثنوی معنوی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 141-168]
 • نیما یوشیج بررسی اشعار نیما یوشیج بر اساس نظریه زیبایی‌شناسی انتقادی مکتب فرانکفورت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-25]
 • نیما یوشیج واکاوی تعامل ارتباط غیر کلامی با فرآیند روابط انسانی با مدل ری بردویستل در منظومه خانه سریویلی نیما یوشیج [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 131-153]

و

 • واژگان کلیدی: مولانا تحلیل جمال‌شناسانة تقابل مرگ و حیات در مثنوی مولانا [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 33-55]

ه

 • هستی‌شناسی نگاهی به تبیین زیبا و متنوع مفهوم زندگی و مرگ در حدیقة سنایی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 27-54]
 • هنرسازه نقش صفت به عنوان یک هنرسازه در زیبایی شناسی شعرنو [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 9-34]
 • هنرسازه‌های ترکیبی استعاره به توان دو2 در گونه‌ای هنرسازه‌ی ترکیبی (استعاره‌های مصرّحه و مکنیه در «کنایه‌ی استعاری2 ـ ایهامی») [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 67-94]
 • هوشنگ گلشیری نقد شالوده شکنانة رمان شازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیری بر اساس نظریة ژاک دریدا [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 59-79]

ی

 • یاکوبسن معرفی منظومه پیر و جوان میرزا نصیر اصفهانی و بررسی برجستگی‌های زیبایی شناسی آن با تکیه بر ساختار زبانی یاکوبسن [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 121-144]