نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرکائیسم واژگانی و نحوی آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 93-112]
 • آشنایی‏زدایی شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-28]
 • آنیما نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]

ا

 • ابزار نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • ادبیات فارسی بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد زیبایی‏شناسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 65-93]
 • استعار‏شناختی بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-160]
 • استعاره پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • استعاره‏های مفهومی بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-160]
 • استعاره تمثیلیه بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • استقبال بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ) [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 139-160]
 • اسطوره بررسی زیباشناختی نوستالژی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 115-134]
 • اسطوره مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 21-47]
 • اسطوره نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • اشعار عربی تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 113-146]
 • اشکال معنی بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • اطناب بررسی شیوه‌های اطناب و بسط کلام در شعر فریدون مشیری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-178]
 • انوری مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 21-47]
 • اورول تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]

ب

 • بیان تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 113-146]
 • بدیع نثر بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 179-198]
 • بدیع نظم بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 179-198]
 • بسامد مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]
 • بسط کلام بررسی شیوه‌های اطناب و بسط کلام در شعر فریدون مشیری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-178]
 • بلاغت نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • بلاغت اسلامی بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • بینامتنیت بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • بینامتنیت بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ) [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 139-160]

پ

 • پروین اعتصامی آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 93-112]

ت

 • تأکید بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • تخیل بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • تخییل راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 161-180]
 • ترامتنیت بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • ترجمه نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • تشبیه بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 161-190]
 • تشبیه پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • تشبیه به‌عنوان یک صنعت ادبی تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • تشخیص بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • تصدیق راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 161-180]
 • تصویرسازی بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • تعارض انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • تغییر زبان تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • تمثیل بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • تمثیل تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • تناقض انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • توصیف بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • تولدی دیگر بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-160]

ج

 • جامی توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • جملات پرسشی کاربردشناسی جمله‌های پرسشی در اشعار فریدون مشیری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 47-71]

ح

 • حافظ کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 147-164]
 • حروف الفبا توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • حماسه مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]

خ

 • خاقانی بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • خوانش شعر راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 161-180]
 • خودآزاری تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]

د

 • داستان مینی مال آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 93-112]

ر

 • رمان بیوتن شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-28]
 • رمان معاصر شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-28]
 • روایت‌‏شناسی ساختارگرای فرانسه بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]

ز

 • زیبایی‏شناسی توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • زیبایی‌‏شناسی روایت بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • زیباشناختی شعر نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • زیباشناسی تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 95-115]
 • زیباشناسی بررسی زیباشناختی نوستالژی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 115-134]
 • زیباشناسی تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • زیباشناسی نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • زیبایی‌شناسی بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد زیبایی‏شناسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 65-93]
 • زیبایی‌شناسی بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • زیبایی‌شناسی مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 21-47]
 • زیبایی‌شناسی بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • زیبایی‌‏شناسی کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 147-164]
 • زبان بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • زبان عربی بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • زبان فارسی بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]

ژ

 • ژرار ژنت بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]

س

 • ساختار بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • ساختار بلاغی نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • ساختار شعر مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]
 • ساختارگرایی بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 179-198]
 • سازها و اصطلاحات موسیقی بررسی شیوه‌های تصویرگری با سازها و موسیقی در قصاید خاقانی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 91-115]
 • سبک‌شناسی لایه‌ای بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ) [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 139-160]
 • سبک هندی تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • سعدی تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 113-146]
 • سوره قارعه تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 95-115]

ش

 • شاملو نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]
 • شب نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]
 • شراب راهبرد مطلوب خوانش شعر؛ تخییل یا تصدیق؟ ملاحظاتی در خوانش شعر بر اساس آراء خواجه نصیر طوسی با توجه به مفهوم شراب در شعر حافظ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 161-180]
 • شعر ابن‏خفاجه جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • شعر آیینی نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • شعر پست‌مدرن بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • شعر ترکمن بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد زیبایی‏شناسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 65-93]
 • شعر ساده‌نویسی نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • شعر عاشورایی نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • شعر عربی جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • شعر عطار بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • شعر فارسی جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • شعر فریدون مشیری بررسی شیوه‌های اطناب و بسط کلام در شعر فریدون مشیری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-178]
 • شعر فرم بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • شعر فصیحی هروی پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • شعر کلیم کاشانی تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • شعر مدرن بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • شعر مشیری کاربردشناسی جمله‌های پرسشی در اشعار فریدون مشیری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 47-71]
 • شعر معاصر بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • شعر معاصر بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 161-190]
 • شعر معاصر مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]
 • شعر معاصر نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • شعر منوچهر آتشی بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • شعر نادرپور بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 161-190]
 • شعر هلالی جغتایی جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • شیوه ساختارگرایانه تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 95-115]

ص

 • صتاعات نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • صور خیال بررسی و تحلیل تأثیر ادبیات فارسی بر ادبیات ترکمن با رویکرد زیبایی‏شناسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 65-93]
 • صور خیال بررسی راز و رمز تشبیه در اشعار نادرپور [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 161-190]
 • صور خیال تحلیل بلاغی صور خیال در اشعار عربی سعدی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 113-146]

ع

 • علم معانی بررسی شیوه‌های اطناب و بسط کلام در شعر فریدون مشیری [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-178]
 • عناصر شعر مقایسه ساختاری عناصر حماسی در شعر معاصر ایران «با تکیه بر اشعار مهدی اخوان ثالث، محمدرضا شفیعی‏کدکنی، سیاوش کسرایی و نیما یوشیج» [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 49-71]

غ

 • غزل بررسی رابطۀ بینامتنی دو غزل از فخرالدین عراقی و حافظ (مقایسه غزلی استقبال شده از فخرالدین عراقی توسط حافظ) [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 139-160]
 • غزلیات کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 147-164]

ف

 • فاصله بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • فرم شعر بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • فعل کاربرد هنری فعل در غزلیات حافظ [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 147-164]

ق

 • قالب بررسی اشکال «معنی» در شعر معاصر ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 191-215]
 • قصاید سنایی مقایسۀ کارکرد زیبایی‌شناختی اسطوره در قصاید سنایی و انوری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 21-47]

ک

 • کاظمی بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • کانون‌شدگی بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • کنایه پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • کهن‏الگو بررسی زیباشناختی نوستالژی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 115-134]
 • کهن الگو نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]

م

 • متون ادبی نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه (با تأکید بر زبان‏های عربی و فارسی) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 65-79]
 • مثل بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • مثنوی معنوی بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی مولانا بر مبنای الگوی لیچ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 117-138]
 • مجموعه داستان نیمه تاریک ماه بررسی مجموعه داستان نیمه تاریک ماه اثر هوشنگ گلشیری بر اساس زیبایی‌‏شناسی روایت در مؤلفه وجه ژرار ژنت [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 165-193]
 • محیط اجتماعی انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • مخاطب‌گرایی نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • مصیبت‏نامه بررسی جنبه ‏های زیباشناسی تمثیل در حکایت‏های مصیبت‏نامه‌ عطار [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-64]
 • مضمون‌آفرینی توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • معادل‌یابی بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی تأکید و ادوات آن در زبان و ادبیات عربی و زبان و ادبیات فارسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 73-89]
 • معناشناسی تحلیل عناصر زیباشناسی و معناشناسی در سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرایی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 95-115]
 • مفاهیم هنری پردازش مفاهیم هنری با شگردهای تصویری و صنایع ادبی اشعار فصیحی هروی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 1-20]
 • ملتمسات انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • موسیقی بررسی سبکی اشعار محمدکاظم کاظمی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 95-114]
 • موسیقی شعر بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]

ن

 • نشانه نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • نظریه ژرار ژنت بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • نظریه کووچش بررسی ساختار شعری مجموعة «تولّدی دیگر» بر مبنای استعارة شناختی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 141-160]
 • نظریه لیچ بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی مولانا بر مبنای الگوی لیچ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 117-138]
 • نفثه‌المصدور بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریه بلاغت اسلامی در نفثه‌المصدور زیدری نسوی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 217-242]
 • نفثه‏المصدور بررسی شگردهای ادبی در نثر نفثه‏المصدور با تکیه بر مبانی ساختارگرایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 179-198]
 • نقد تخیل جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]
 • نقد ساختاری نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • نقد شعر تأثیر خودآزاری بر تصویرسازی در اشعار کلیم کاشانی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 135-156]
 • نقد شعر نقد زیباشناختی شعر آیینی عاشورایی قیصر امین‌پور [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 199-216]
 • نقد محتوایی نقد زیباشناختی شعر ساده‌نویسی (سهل و ممتنع) [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 9-30]
 • نقش‌های منظوری کاربردشناسی جمله‌های پرسشی در اشعار فریدون مشیری [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 47-71]
 • نگرش سیاسی تمثیل در داستان مزرعه حیوانات نوشته‌ جورج اورول [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 80-92]
 • نماد نقد و بررسی شعر شاملو بر اساس آرکی‏تایپ شب [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 31-65]
 • نماد نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • نمادگونه نماد‌شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 181-205]
 • نوآوری بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • نوستالژی بررسی زیباشناختی نوستالژی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 115-134]

و

 • وصف شعری جایگاه نقد تخیل در زیبایی‌شناسی شعر ابن‏خفاجه و هلالی جغتایی با تکیه بر نظریة گاستون باشلار [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 9-31]

ه

 • هفت‌ اورنگ توصیف الفبایی و هنری «بسمله» در هفت اورنگ جامی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 33-47]
 • هنجارگریزی شگردهای آشنایی‏زدایی در رمان بیوتن (رضا امیرخانی) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 9-28]
 • هنجارگریزی بررسی زیباشناختی شعر منوچهر آتشی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 117-140]
 • هنجارگریزی انوری آیینه تعارض و تناقص [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 73-93]
 • هنجار گریزی آرکائیسم واژگانی و نحوی درپنج داستان مینی مال در دیوان پروین اعتصامی [دوره 8، شماره 33، 1396، صفحه 93-112]
 • هنجارگریزی معنایی بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی مولانا بر مبنای الگوی لیچ [دوره 8، شماره 34، 1396، صفحه 117-138]