نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایة ادبی بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • آرایه‌های بدیعی معنوی نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]

ا

 • ادبیات تصویر‌آفرینی با اصطلاحات نجومی و صور فلکی در ویس و رامین اسعد گرگانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 121-146]
 • ادبیات تطبیقی بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • ادبیات معاصر بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • ارزش‌های هنری ساختار و ارزش‌های هنری حس‌آمیزی در قصاید خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 53-76]
 • استعاره بررسی ترکیب اندام‌وار صنایع ادبی با محوریت استعاره در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 173-193]
 • استعاره بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • اسلوب معادله نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • اغراق بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]

ب

 • باباطاهر تحلیل زیباشناسی واژگانی ـ دستوری در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 195-209]
 • بافت موقعیتی بن‌مایه‌های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 1-26]
 • بیان بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • برجسته‎سازی برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • بیعت با بیداری تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • بلاغت بررسی ترکیب اندام‌وار صنایع ادبی با محوریت استعاره در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 173-193]
 • بلاغت سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • بن‌مایه بن‌مایه‌های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 1-26]

پ

 • پنج‌گنج بررسی ترکیب اندام‌وار صنایع ادبی با محوریت استعاره در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 173-193]

ت

 • تخاطبات عاشقانه‌ زیبایی‌شناسی چهره معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ایران [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 77-92]
 • تخیل نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • ترکیبات شعر منزوی زیبایی‌شناسی موسیقی درونی ترکیبات شعری منزوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 167-192]
 • ترکیب اندام‌وار بررسی ترکیب اندام‌وار صنایع ادبی با محوریت استعاره در پنج گنج نظامی گنجوی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 173-193]
 • ترکیب‏سازی بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • تشبیه تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • تشبیه سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • تشبیه بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • تشبیه جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]
 • تشبیه بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]
 • تشخیص بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • تصاویر بن‌مایه‌های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 1-26]
 • تصویر اعماق نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • تصویر‌آفرینی نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • تصویرسازی تصویر‌آفرینی با اصطلاحات نجومی و صور فلکی در ویس و رامین اسعد گرگانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 121-146]
 • تصویر سطح نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • تصویرهای شاعرانه رمز‌پردازی مار در مثنوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 139-166]
 • تکرار تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • تکرار لفظی تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • تکرار معنایی تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • تکرار نحوی تحلیل و بررسی گونه‌های تکرار در شعر طاهره صفارزاده با تأکید بر کتاب «بیعت با بیداری» [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 41-61]
 • تلمیح بررسی، تحلیل و مقایسۀ تلمیح در اشعار فریدون مشیری و حمید مصدق [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 125-148]
 • تمنا‌طلبی نقد گفتمان تعلیق در نمایش‌نامه هملت شکسپیر، خوانشی لاکانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 119-138]

ج

 • جاویدنامه بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]

ح

 • حروف الفبا زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 69-86]
 • حس‌آمیزی ساختار و ارزش‌های هنری حس‌آمیزی در قصاید خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 53-76]

خ

 • خرابات بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • خطبۀ فدکیه جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]

د

 • دیگری نقد گفتمان تعلیق در نمایش‌نامه هملت شکسپیر، خوانشی لاکانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 119-138]
 • دوبیتی تحلیل زیباشناسی واژگانی ـ دستوری در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 195-209]

ر

 • رتوریک بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • ردیف بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]

ز

 • زیباشناسی نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • زیبایی‌شناسی جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 69-86]
 • زیبایی‌شناسی جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]
 • زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناسی موسیقی درونی ترکیبات شعری منزوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 167-192]
 • زیبایی‌شناسی بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • زیبا‌شناسی تمثیل زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]
 • زبان شعری برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • زهرا(س) جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]

س

 • ساختار ساختار و ارزش‌های هنری حس‌آمیزی در قصاید خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 53-76]
 • سبک‏ شخصی مولفه‌های زبانی ‍در اشعار شهراد میدری [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-217]
 • سبک خراسانی اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]
 • سبک شناسی سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • سبک‌شناسی مولفه‌های زبانی ‍در اشعار شهراد میدری [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-217]
 • سبک‌شناسی لایه‌ای مولفه‌های زبانی ‍در اشعار شهراد میدری [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-217]
 • سپهری هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 27-55]
 • سطح زبانی تحلیل زیباشناسی واژگانی ـ دستوری در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 195-209]
 • سوبژه نقد گفتمان تعلیق در نمایش‌نامه هملت شکسپیر، خوانشی لاکانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 119-138]
 • سوگ سروده جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]

ش

 • شبکه‌های معناساز بن‌مایه‌های مفهومی در اشعار پایداری فرخی یزدی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 1-26]
 • شخصیت‌بخشی شخصیت‌بخشی به می ‌در شعر حافظ [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 33-52]
 • شعر زیبایی‌شناسی چهره معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ایران [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 77-92]
 • شعر اخوان ثالث اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]
 • شعر انقلاب اسلامی سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • شعر پایداری بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • شعر حافظ شخصیت‌بخشی به می ‌در شعر حافظ [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 33-52]
 • شعر سیاسی اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]
 • شعر عربی جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • شعر معاصر نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • شعر معاصر فارسی بررسی، تحلیل و مقایسۀ تلمیح در اشعار فریدون مشیری و حمید مصدق [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 125-148]
 • شعر واصفی هروی بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • شوق بازگشت زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]

ص

 • صنایع لفظی بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • صنایع معنوی بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • صنعت‌پردازی نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • صور خیال بررسی اشعار جاویدنامه اقبال‌‌لاهوری از منظر صور خیال [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 87-108]
 • صور خیال بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]

ع

 • علم بلاغت جلوه‌های زیبایی‌شناسی ادبی (تشبیه) در خطبۀ فدکیه [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 109-123]

غ

 • غزل شخصیت‌بخشی به می ‌در شعر حافظ [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 33-52]
 • غزل بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]
 • غزل بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • غزلیات نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • غزلیّات نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • غزل معاصر برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]

ف

 • فرمالیسم نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]

ق

 • قاعده‎افزایی‌ برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • قافیه بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • قصاید خاقانی ساختار و ارزش‌های هنری حس‌آمیزی در قصاید خاقانی شروانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 53-76]
 • قیصر امین‌پور بازتاب «اغراق» در اشعار پایداری قیصر امین‌پور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 23-39]
 • قطب مجازی تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]

ک

 • کتب بدیعی فارسی و عربی نگاهی به آرایه‌های بدیعی معنوی در غزلیات تقی دانش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 149-190]
 • کنایه تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • کودتای 28 مرداد اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]

گ

 • گفتمان بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]

م

 • می شخصیت‌بخشی به می ‌در شعر حافظ [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 33-52]
 • مار رمز‌پردازی مار در مثنوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 139-166]
 • متنبّی جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • مثنوی زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]
 • مثنوی رمز‌پردازی مار در مثنوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 139-166]
 • مجموعۀ سیاه‌مشق بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]
 • مخاطب‌ زیبایی‌شناسی چهره معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ایران [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 77-92]
 • مرثیه جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • معشوق‌ زیبایی‌شناسی چهره معشوق در تخاطبات عاشقانه در شعر گذشته ایران [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 77-92]
 • مینیاتور تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • موسیقی درونی زیبایی‌شناسی موسیقی درونی ترکیبات شعری منزوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 167-192]
 • موسیقی درونی بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • موسیقی شعر جلوه‌های موسیقایی در سوگ‌سروده‌های متنبّی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 63-93]
 • موسیقی شعر بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • موسیقی کناری و بیرونی بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • موسیقی معنوی زیبایی‌شناسی موسیقی درونی ترکیبات شعری منزوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 167-192]
 • موسیقی معنوی بررسی زیباشناختی عناصر موسیقایی در دیوان فیاض لاهیجی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 139-173]
 • مولانا بررسی رتوریک و زیبایی‌شناسی در غزلیات شمس از منظر واژگان و ترکیب‌سازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 200-232]
 • مولفه‌های زبانی مولفه‌های زبانی ‍در اشعار شهراد میدری [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-217]

ن

 • نثر فارسی بررسی تطبیقی صور خیال در «گلستان» سعدی و «خرابات» فقیر شیرازی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 1-32]
 • نجوم تصویر‌آفرینی با اصطلاحات نجومی و صور فلکی در ویس و رامین اسعد گرگانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 121-146]
 • نقد نقد فرمالیسم اسلوب معادله در غزلیّات کلیم کاشانی [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 103-138]
 • نقد ادبی بررسی، تحلیل و مقایسۀ تلمیح در اشعار فریدون مشیری و حمید مصدق [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 125-148]
 • نگرش و تصویر نگرش، تخیل و تصویر در شعر ملک‌الشعرای بهار [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 81-103]
 • نمادشناسی رمز‌پردازی مار در مثنوی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 139-166]
 • نمادگرایی اخوان؛ نماد امید در نمود یاس سیاسی (بررسی نمادگرایی در اشعار اجتماعی ـ سیاسی اخوان ثالث) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-171]
 • نوستالژی زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]

و

 • واژگان و دستور زبان تحلیل زیباشناسی واژگانی ـ دستوری در دوبیتی‌های باباطاهر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 195-209]
 • واژه‌های کلیدی رهبر معظم انقلاب سبک تشبیهی در اشعار پیروان خط فکری رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-68]
 • واژه‌های کلیدی قطب استعاری تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای اشعار بیدل دهلوی با مینیاتورهای هندی دورۀ گورکانیان بر اساس نظریۀ قطب‌های استعاری و مجازی یاکوبسن [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-46]
 • واژه‌های کلیدی مضمون‌آفرینی زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 69-86]
 • وحدت‌گرایی زیباشناختی تمثیل در مثنوی مولانا با گرایش حس نوستالژی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 95-120]
 • وزن بررسی موسیقی بیرونی و کناری در اشعار واصفی هروی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 93-118]
 • ویس و رامین تصویر‌آفرینی با اصطلاحات نجومی و صور فلکی در ویس و رامین اسعد گرگانی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 121-146]

ه

 • هجا زیبایی‌شناسی کاربرد حروف الفبا و اعداد در آثار عطار [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 69-86]
 • هشت کتاب هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 27-55]
 • هنجارگریزی برجسته‎سازی‌های نحوی و واژگانی حسین منزوی در شعر [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-21]
 • هنجارگریزی‌ هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 27-55]
 • هنجارگریزی معنایی هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 27-55]
 • هویت نقد گفتمان تعلیق در نمایش‌نامه هملت شکسپیر، خوانشی لاکانی [دوره 9، شماره 37، 1397، صفحه 119-138]
 • هوشنگ ابتهاج بررسی و کاربرد تشبیه در غزلیات هوشنگ ابتهاج (با رویکرد به مجموعۀ سیاه‌مشق) [دوره 9، شماره 38، 1397، صفحه 57-80]